Show simple item record

dc.contributor.authorVanamölder, Kaarel
dc.date.accessioned2012-10-01T12:21:04Z
dc.date.available2012-10-01T12:21:04Z
dc.date.issued2012-10-01
dc.identifier.isbn978–9949–32–122–3 (trükis)
dc.identifier.isbn978–9949–32–123–0 (pdf)
dc.identifier.issn1406–443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/27085
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.et
dc.description.abstractVäitekirjas käsitletakse Rootsi aja lõpul (u 1689–1710) Tallinnas perioodiliselt ilmunud trükitud ajalehte Reval(i)sche Post-Zeitung. Senises historiograafias on lehte vaadeldud omaette institutsioonina, kuid väitekirjas muudeti ainesele lähenemisel kontseptsiooni, käsitledes seda laiemalt varauusaegse Rootsi suurriigi ja Euroopa pressiajaloo kontekstis. Väitekirjaks koondatud artiklid avavad uurimisobjekti erinevaid tahke. Perioodiliselt ilmunud (Tallinna) ajalehte vaadeldakse esmalt koos teiste varauusaegsete infokandjatega (lendlehtede jms) kui tollase publitsistika ning ajalookirjutuse üht võimalikku allikat. Seejärel keskendutakse Reval(i)sche Post-Zeitungi trükkali isikule ja tema muudele igapäevastele tegevustele. Ajalehe väljaandmine polnud trükkalile asi iseeneses või eraldi ülesanne, vaid üks tahk informatsiooni edastamises ja uudiskandjate reprodutseerimises. Eraldi käsitletakse ajalehes avaldatud reklaam- ning muid teateid. Metodoloogilise uuendusena vaadeldi Reval(i)sche Post-Zeitungit esmakordselt paralleelselt Liivimaa kindralkubermangus välja antud ajalehtedega Montags (Donnertstags) Ordinari Post Zeitung (1690–1681), Rigische Novellen (1681–1710) ning teiste Saksa ajalehtedega, näiteks Königsbergis ja Hamburgis ilmunutega. Võrdluse tulemusena selgus, et Reval(i)sche Post-Zeitungi näol on tegemist Riias ilmunud ajalehe lühendatud ümbertrükiga. See teadmine sunnib revideerima Balti varauusaegse pressi ajaloo seniseid seisukohti. Eesti- ja Liivimaa kubermangukeskuste ajalehtede väljaandmist tuleb vaadelda ühtse protsessina, mida initsieeris keskvõimu tahe kontrollida avalikkusele suunatud info edastamise viise ja kanaleid.et
dc.description.abstractThe thesis deals with Reval(i)sche Post-Zeitung, a newspaper printed periodically in Tallinn during the end of the Swedish reign (approx. 1689–1710). So far the newspaper has been examined as a separate institution in the historiography, but in the thesis the conception of the approach has been changed by viewing it in the broader context of early modern Swedish Empire and the European press history. The papers constituting the thesis review different aspects of the study object. The periodically issued (Tallinn) newspaper is at first reviewed together with other early modern information vehicles (pamphlets, etc) as a possible source of publicism and historiography of that time. Thereafter the thesis focuses on the person of the typographer of Reval(i)sche Post-Zeitung and his other everyday activities. Newspaper publishing wasn’t an activity per se or a separate task for the typographer but one aspect of information communication and reproduction of news vehicles. Commercial and other announcements published in the newspaper are dealt with separately. As a methodological innovation Reval(i)sche Post-Zeitung was for the first time reviewed in parallel with newspapers published in the Livonian Province – Montags (Donnertstags) Ordinari Post Zeitung (1690–1681), Rigische Novellen (1681–1710), and other German newspapers, for example those published in Königsberg and Hamburg. As a result of the comparison it became clear thet Reval(i)sche Post-Zeitung was a abbreviated reedition of the newspaper printed in Riga. This knowledge compels us to revise the current outlook on the Baltic early modern press history. The publishing of the newspapers in Estonian and Livonian Province centres should be viewed as an integral process initiated by the volition of the central government to control the ways and channels of the information communication aimed at the public.en
dc.language.isoetet
dc.relation.ispartofseriesDissertationes historiae Universitatis Tartuensis;27
dc.subjectajaluguet
dc.subjectvarauusaeget
dc.subjectRootsi aeget
dc.subjectTallinn
dc.subjectEestiet
dc.subjectEestimaa kubermanget
dc.subjectLiivimaa kubermanget
dc.subject17. saj. lõppet
dc.subjectkommunikatsioonet
dc.subjectajalehedet
dc.subjectinfoallikadet
dc.subjectRevalsche Post-Zeitung (ajaleht)et
dc.subjecthistoryen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectnewspapersen
dc.subjectinformation resourcesen
dc.subjectRevalsche Post-Zeitung (newspaper)en
dc.subjectearly modern historyen
dc.subjectThe time of Estonia's affiliation to Swedenen
dc.subjectEstoniaen
dc.subjectLivonian Provinceen
dc.subjectEstonian Provinceen
dc.subjectEnd of the 17th centuryen
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDen
dc.subject.otherdissertationen
dc.subject.otherväitekiriet
dc.titleKommunikatsiooniväli Rootsi Läänemere-provintsides 17. sajandi lõpul – Reval(i)sche Post-Zeitung varauusaegse informatsioonikandjanaet
dc.title.alternativeCommunication field in Swedish Baltic Sea provinces in the end of the 17th century – Reval(i)sche Post-Zeitung as an early modern information vehicleen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record