Students’ perceptual learning style preferences and activities for practicing the use of English tenses in Estonian basic school

Date

2015-06-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärk on välja selgitada, kas ja kuidas peaks inglise keele ajavormide õpetamisel Eesti põhikoolis arvesse võtma õpilaste sensoorsete õpistiilide eelistusi. Kirjanduse osas analüüsitakse akadeemilist kirjandust inglise keele võõrkeelena õpetamise kohta järgmistes aspektides: millised metodoloogilised lähenemised annavad parimaid tulemusi? Mida empiirilised uurimused õpilaste sensoorsete õpistiilide eelistustega arvestamise osas näitavad? Kuidas on teemat käsitletud ametlikes dokumentides? Mida peaks üldiselt silmas pidama grammatikaharjutusi koostades? Mida arvesse võtta konkreetses õpisituatsioonis (Eesti põhikoolis)? Kirjandusest selgus, et õpilaste sensoorsete õpistiilide eelistustega arvestamine inglise keele õpetamisel võõrkeelena aitab säilitada õpimotivatsiooni ning parim viis selle saavutamiseks on kasutada tasakaalustatud õpetamisviisi, grammatika õpetamisel peaks kõigi osaoskuste arendamise raames rakendama õpet, kus tähelepanu saavad nii vorm kui tähendus, ning arvesse tuleb võtta ka kohalikku haridusalast seadusandlust. Töö analüüsi osa käsitleb eraldi igat töö praktilises osas esitletud harjutust, analüüsides, kuidas need harjutused täidavad kirjanduse põhjal seatud eesmärke. Järgnev arutlus toob välja üldistused tehnikate osas, mida saab analoogsete harjutuste loomisel kasutada, ning pakub lahendusi võimalikele probleemidele, mis eri harjutuste rakendamisega kaasneda võivad. Töö lisa sisaldab harjutusi, mis on ülaltoodud printisiipe järgides kohandatud Eesti põhikoolis ajavormide kasutamise harjutamiseks.

Description

Keywords

üliõpilastööd, magistritööd, Inglise keele õpetamine, sensoorsed õpistiilid, grammatika, ajavormid

Citation