Reference framework for managing security risks using blockchain

Date

2022-08-29

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Turvalise tarkvara loomiseks on olemas erinevad programmid (nt OWASP), ohumudelid (nt STRIDE), turvariskide juhtimise mudelid (nt ISSRM) ja eeskirjad (nt GDPR). Turvaohud aga arenevad pidevalt, sest traditsiooniline tehnoloogiline infrastruktuur ei rakenda turvameetmeid kavandatult. Blockchain näib leevendavat traditsiooniliste rakenduste turvaohte. Kuigi plokiahelapõhiseid rakendusi peetakse vähem haavatavateks, ei saanud need erinevate turvaohtude eest kaitsmise hõbekuuliks. Lisaks areneb plokiahela domeen pidevalt, pakkudes uusi tehnikaid ja sageli vahetatavaid disainikontseptsioone, mille tulemuseks on kontseptuaalne ebaselgus ja segadus turvaohtude tõhusal käsitlemisel. Üldiselt käsitleme traditsiooniliste rakenduste TJ-e probleemi, kasutades vastumeetmena plokiahelat ja plokiahelapõhiste rakenduste TJ-t. Alustuseks uurime, kuidas plokiahel leevendab traditsiooniliste rakenduste turvaohte, ja tulemuseks on plokiahelapõhine võrdlusmudel (PV), mis järgib TJ-e domeenimudelit. Järgmisena esitleme PV-it kontseptualiseerimisega alusontoloogiana kõrgema taseme võrdlusontoloogiat (ULRO). Pakume ULRO kahte eksemplari. Esimene eksemplar sisaldab Cordat, kui lubatud plokiahelat ja finantsjuhtumit. Teine eksemplar sisaldab lubadeta plokiahelate komponente ja tervishoiu juhtumit. Mõlemad ontoloogiaesitlused aitavad traditsiooniliste ja plokiahelapõhiste rakenduste TJ-es. Lisaks koostasime veebipõhise ontoloogia parsimise tööriista OwlParser. Kaastööde tulemusel loodi ontoloogiapõhine turberaamistik turvariskide haldamiseks plokiahela abil. Raamistik on dünaamiline, toetab TJ-e iteratiivset protsessi ja potentsiaalselt vähendab traditsiooniliste ja plokiahelapõhiste rakenduste turbeohte.
Various programs (e.g., OWASP), threat models (e.g., STRIDE), security risk management models (e.g., ISSRM), and regulations (e.g., GDPR) exist to communicate and reduce the security threats to build secure software. However, security threats continuously evolve because the traditional technology infrastructure does not implement security measures by design. Blockchain is appearing to mitigate traditional applications’ security threats. Although blockchain-based applications are considered less vulnerable, they did not become the silver bullet for securing against different security threats. Moreover, the blockchain domain is constantly evolving, providing new techniques and often interchangeable design concepts, resulting in conceptual ambiguity and confusion in treating security threats effectively. Overall, we address the problem of traditional applications’ SRM using blockchain as a countermeasure and the SRM of blockchain-based applications. We start by surveying how blockchain mitigates the security threats of traditional applications, and the outcome is a blockchain-based reference model (BbRM) that adheres to the SRM domain model. Next, we present an upper-level reference ontology (ULRO) as a foundation ontology and provide two instantiations of the ULRO. The first instantiation includes Corda as a permissioned blockchain and the financial case. The second instantiation includes the permissionless blockchain components and the healthcare case. Both ontology representations help in the SRM of traditional and blockchain-based applications. Furthermore, we built a web-based ontology parsing tool, OwlParser. Contributions resulted in an ontology-based security reference framework for managing security risks using blockchain. The framework is dynamic, supports the iterative process of SRM, and potentially lessens the security threats of traditional and blockchain-based applications.

Description

Keywords

data protection, information security, cyber security, risk management, blockchain technology

Citation