Õpetussõnade raamatu esimese kogumiku 1–9 vahetekstide analüüs

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli analüüsida Õpetussõnade raamatu peatükkides 1–9 esinevat viit vaheteksti (1:20–33; 3:13–20; 6:1–19; 8:1–36; 9:1–18) nende lähimas kontekstis ehk Õpetussõnade raamatu sissejuhatavas osas. Võrdlesin vahetekstide sisu ja vormi omavahel ning peatükkides 1–9 esineva kümne õpetuskõnega, et mõista, kuidas on vahetekstid ja õpetuskõned omavahel seotud, milline võiks olla vahetekstide ning nende osade kronoloogiline järjekord, ning milliste salmide ja lõikudega on neid täiendatud. Need eesmärgid on enamjaolt täidetud. Kirjanduskriitikat ja vormianalüüsi, s.h kolomeetrilist meetodit kasutades on võimalik tuvastada tekstides esinevaid lisandeid ja erisusi, mis omakorda võimaldavad määrata tekstides esinevaid kõrvalmõjusid. Võrreldes omavahel vahetekstide ja õpetuskõnede metafoorikat, semantikat ja sõnakasutust on võimalik tuvastada sarnasusi nii teiste vahetekstide kui ka õpetuskõnedega. Analüüsi tulemused on välja toodud iga peatüki lõpus ja kuuendas peatükis.

Description

Keywords

õpetussõnad, värsikasutus, kolomeetria

Citation