Usuteaduskonna bakalaureusetööd – Bachelor's theses

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 119
 • Item
  „Halb õhk! Halb õhk!“ Nietzsche salavimm teostes „Ülestähendusi põranda alt“, „Taksojuht“, „Parasiit“ ja „Libahunt“
  (Tartu Ülikool, 2024) Kaalep, Elo; Sooväli, Jaanus, juhendaja; Peedu, Indrek, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Friedrich Nietzsche mõiste salavimm, mis tõuseb tema teose „Moraali genealoogiast“ kontekstis esile psühholoogilise käitumismehhanismina, on oma tunnustelt analoogne mitmete teiste kirjanduses ja filmikunstis esinevate nähtustega. Võrreldes salavimma kontseptsiooni kirjandusteostega „Ülestähendusi põranda alt“ ja „Libahunt“ ning filmidega „Taksojuht“ ja „Parasiit“ saab selgeks, et vähemalt nende näidete näol on sarnasuste leidmine võimalik. Seejuures annavad need teosed ja Nietzsche filosoofia üksteisele vastastikku juurde ka olulisi tähendusvälju.
 • Item
  Eesti rahvarõivaste kandmine ja selle eksistentsiaalsed dimensioonid
  (Tartu Ülikool, 2024) Ruus, Mia Marta; Remmel, Atko-Sulhan, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Uurimistöös analüüsiti kümne rahvarõivastega tegeleva inimese arusaamu nende tegevuse ning laiema maailmapildi kohta. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli selgitada välja, millised hoiakud peituvad rahvarõivastest rääkides sageli esinevate religioossusele, spirituaalsusele või maagilisusele viitavate teadmiste taga. Põhilised uurimisküsimused hõlmasid seda, kas need väljendavad inimeste laiemaid religioosseid arusaamu, kuidas neid kirjeldada ning milliste eksistentsiaalselt oluliste teemadega need veel seotud võivad olla.
 • Item
  Usu leidmine vangistuses endiste Tartu Vangla kinnipeetavate näitel
  (Tartu Ülikool, 2024) Ansberg, Margot; Karo, Roland, juhendaja; Volkonski, Immanuel, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, mis asjaoludel ja motiividel pöörduvad vangi sattunud inimesed usku. Teiseks oluliseks eesmärgiks oli selgitada, kuidas vanglas usku pöördunud inimesed peale vabanemist hakkama saavad. Autor uuris, kas ja kui kindlalt vanglast vabanenud usu juurde püsima jäävad ja millist mõju avaldab see seaduskuuleka elu elamisele. Selleks püstitas autor kolm suurt uurimusküsimust: mis asjaoludel pöörduti vanglas usu juurde (s.o mis olid pöördumise motiivid)? Kui siiraks saab erinevate dimensioonide lõikes hinnata pöördunute usku? Kuidas mõjutab leitud usk inimese suhtumist oma minevikutegudesse ja tulevikku? Uurimistöö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast.
 • Item
  Mindfulness meditatsiooni ning aktiivse kuulamise meetodite, meeleseisundi, eesmärkide ning mõju võrdlus
  (Tartu Ülikool, 2023) Krejcí, Jirí; Soom, Kaido, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Töö eesmärk oli uurida, kuidas mõjutab Mindfulness meditatsiooni praktiseerimine neid, kes rakendavad aktiivse kuulamise tehnikaid ja vastupidi. Uurimuses keskenduti nende distsipliinide ühistele aspektidele ning võrreldi nende meetodeid, mõju inimesele, eesmärke ja meeleseisundit praktikate ajal. Autor järeldab, et Mindfulness meditatsiooni praktika toetab aktiivse kuulamise oskuste arendamist. Autori hinnangul ei ole uurimistöö põhjal võimalik aga väita, et aktiivse kuulamise meetodid toetaksid Mindfulnesse meditatsiooni praktiseerimist.
 • Item
  1990.–2010. aastatel töötanud religiooniõpetajate mälestused aine taastamisest ühe maakonna näitel
  (Tartu Ülikool, 2023) Teder, Brenda; Schihalejev, Olga, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Töö eesmärk oli 1990.-2010. aastatel töötanud religiooniõpetajate mälestused talletamine. Autor soovis anda ülevaate materjalidest, mida õpetajad aine planeerimisel kasutasid, ning takistustest, mis aine lugemisel esinesid. Lisaks soovis autor oma töös analüüsida, kuidas õpilased ja vanemad ainesse suhtusid ning mis tänasel päeval õpetajate endi meelest tollel ajal kohatu tundus. Viimaks soovis autor kaardistada õpetajate omavahelist suhtlust.
 • Item
  EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse ja EEKBL 3D koguduse videosisu analüüs ning ideed kogudustele videosisu loomiseks
  (Tartu Ülikool, 2023) Taniloo, Joonas; Soom, Kaido, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Töö keskendub EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse ja EEKBL 3D koguduse videosisu vormilisele ja sisulisele võrdlemisele ning ideede pakkumisele teistele kogudustele audiovisuaalsisu planeerimisel ja loomisel. Autor tutvub audiovisuaalmeedia loomise teooriaga ja võrdleb erinevaid saateformaate ning uurib, kuidas on saated ja intervjuud üles ehitatud ning milliseid teemasid käsitletakse. Vormilise poole pealt vaatleb autor audiovisuaalsisu vastavust visuaalse grammatika põhimõtetele, sealhulgas kaadrikompositsiooni reeglitele ja montaažipõhimõtetele.
 • Item
  Kristlik identiteet ja abielueelne abstinents: laiem kontekst ja 10 Eesti noore lood
  (Tartu Ülikool, 2023) Nõu, Brita; Karo, Roland, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida abstinentsi praktiseerimist Eestis. Uurimistöö koosnes teoreetilisest ja empiirilisest osast ning hõlmas intervjuusid abielus kristlastega vanuses 18-30, kes olid hoidnud end abieluni seksuaalselt karsketena. Töös uuriti, miks inimesed otsustasid jääda abieluni karskeks ja kuidas see oli seotud nende usuga. Samuti uuriti, kuidas abstinentsi praktiseerimine mõjutas nende suhet partneriga ning uuriti ka arvamusi seoses masturbeerimisega. Lisaks soovis töö autor teada, milline on abielus inimeste rahulolu oma seksuaaleluga ning nende tagantjärele hinnangut oma otsusele püsida enne abielu seksuaalselt karskena.
 • Item
  Julian of Norwich'i „Revelations of Divine Love“: kontekst ja tõlgendus
  (Tartu Ülikool, 2023) Mikk, Nele; Friedenthal, Meelis, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Lõputöö eesmärk on uurida konteksti, milles Norwichi Juliana elas ja kirjutas. Autor ei keskendu ühele konkreetsele reaaliale, vaid soovib tõlgendada laiemat konteksti läbi erinevate aspektide, mis võisid teose tekke- ja ilmumisloos rolli mängida, sh ajalooline, sotsiaalne ja teoloogiline kontekst, tekstilugu ja retseptsioon. Bakalaureusetööga püütakse vastata järgmistele küsimustele: 1) mis oli „Jumalike ilmutuste“ Sitz im Leben ehk teose aegruumiline kontekst; 2) kellele tekst oli mõeldud ja mida see võis lugejale tähendada; 3) kas uurimistöö korrigeerib uurija eelteadmisi, -hoiakuid ja -arvamusi; ning 4) kuidas oleks otstarbekas teemat edasi uurida.
 • Item
  Keskkonna- ja looduse temaatika Eesti usundiõpetuse õpikutes
  (Tartu Ülikool, 2023) Laane-Hannus, Eelika; Schihalejev, Olga, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Töö eesmärgiks on välja selgitada, kui palju on keskkonna- ja looduse temaatikat Eesti usundiõpetuse õpikutes käsitletud. Lisaks vaadeldakse, milliseid aspekte on Eesti usundiõpetuse õpikutes keskkonna- ja looduse teemal puudutatud ja kuidas neid teemasid Eesti usundiõpetuse õpikutes käsitletakse.
 • Item
  Miks soovivad mittereligioossed inimesed oma lapsi ristida?
  (Tartu Ülikool, 2023) Gadjak, Riina; Remmel, Atko-Sulhan, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Uurimistöös keskendutakse sellele, kuidas põhjendavad informandid oma soovi lapsi ristida ja kuidas kirjeldavad informandid oma maailmapilti. Autor soovib teada, kas maailmapildi ja põhjenduste vahel on mingi seos. Lisaks annavad autori leiud infot selle kohta, milline on informantide suhtumine kristlusesse ja mismoodi mõjutab religiooni sotsialiseeritus eelmainitud valdkondi. Nende andmete põhjal analüüsib autor, missugused religioonisotsioloogilised teooriad sobiksid Eesti olukorra kirjeldamiseks.
 • Item
  Poliitiline teoloogia Saksamaal peale II maailmasõda, analüüs selle väljendumisest Evangeelse Kiriku Saksamaal (EKD) seisukohtades ja tegevustes
  (Tartu Ülikool, 2023) Vanem, Kadri; Põder, Thomas-Andreas, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Lõputöö eesmärk on esitada küsimus, mis roll on kristlusel, kristlikul kirikul ühiskonnas toimuvale kaasa rääkimisel ning seda saksa poliitilise teoloogia ning saksa evangeelse kiriku näitel. Mis on poliitiline teoloogia, kuidas see väljendub? Milline on saksa poliitilise teoloogia kontekst ning kas millise praktilise väljundi leiab see ühiskonnas? Töö eesmärk on esitada teoreetiline ülevaade poliitilisest teoloogiast ning seejärel analüüsida Evangeelse Kiriku Saksamaal seisukohti, tegevusi, pöörates eriliselt tähelepanu solidaarsuse printsiibi, aga ka universaalsusprintsiibi esinemisele ja kasutamisele.
 • Item
  Tartu Ülikooli-Jaani kogudus aastatel 1995–2016: ajalugu ja inimesed
  (Tartu Ülikool, 2023) Krüüner, Anni; Rohtmets, Priit, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Töö eesmärgiks oli uurida Tartu Ülikooli-Jaani koguduse ajalugu ja koguduses valitsevat vaimsust aastatel 1995–2016. Uurimistöös kasutati mitmesuguseid allikaid, sealhulgas arhiivimaterjale, erialakirjandust, perioodikat ja empiiriliselt kogutud materjali. Uurimistöös käsitles autor järgmisi aspekte: koguduste taasavamine ja ülesehitamine; koguduste jumalateenistused, ühinemisprotsess, õhustik ja usuline elu, kirikuruumi tajumine; kirikuhoone restaureerimine; tegevused, millesse koguduse liikmed olid kaasatud; põhjused, miks on inimesed kogudusega liitunud ja kogudusse jäänud; vaimuliku roll koguduse elus; koguduse juhtorganite roll koguduse elus; kultuurielu Tartu Jaani kirikus.
 • Item
  Sotsiaalprogramm vanglates "Minu kristlikud väärtused ja hoiakud" EELK kiriklik moodul
  (Tartu Ülikool, 2022) Koorits, Urmas; Soom, Kaido, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Bakalaureuseprojekti eesmärk on välja töötada vanglate sotsiaalprogrammi „Minu kristlikud väärtused ja hoiakud“ EELK kirikliku mooduli struktuur ja koostada õppematerjalid, mis oleks aluseks teiste kirikute moodulite (EMK, EAÕK/MPEÕK, EEKBKL) õppematerjali koostamisel ja kirjeldamisel.
 • Item
  NextStep suveseminari mõju Eesti Kristlikule Nelipühi Kirikule
  (Tartu Ülikool, 2022) Vassel, Martin; Soom, Kaido, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Käesoleva uurimustöö eesmärk on uurida noortele suunatud NextStep suveseminari mõju Eesti Kristlikule Nelipühi Kirikule. Selleks analüüsib autor NextStepil osalenud noorte kirjalikke tagasiside ankeete ning küsitleb EKNK pastoreid ja koguduse liikmeid, kelle koguduse noored on vähemalt kahel aastal suveseminaril osalenud. Lisaks intervjueerib autor NextStepi asutajat piiskop Ago Lilleorgu. Uurimuse teoreetiliseks aluseks on Christian A. Schwarz’i uurimustöö „Koguduse loomulik kasv”.
 • Item
  Heebrea Piibli Iiobi ja Nutulaulude raamatu võrdlev analüüs: keelelised ja motiivilised sarnasused
  (Tartu Ülikool, 2022) Vaino, Anna-Katariina; Põldsam, Anu, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
 • Item
  Kristlus või antikristlus: Friedrich Nietzsche "Antikristuse" ja Adolf von Harnacki "Kristluse olemuse" ideede võrdlus
  (Tartu Ülikool, 2022) Põhjakas, Tuuli; Põder, Thomas Andreas, juhendaja; Põder, Thomas Andreas, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Käesoleva bakalaureusetöö peamine eesmärk on jõuda selgusele, kas Nietzsche on süüdi selles, milles teda sageli süüdistatakse - kristluse meelevaldses ja vulgaarses subjektiivses taunimises ja õõnestamises – või on Nietzsche poolt „Antikristuses“ esitatud argumentides siiski ka argumenteeritud põhi. Autori eesmärk on vaadelda Nietzsche kristluse kriitikat, esitada selle põhijooned ning asetada need Adolf von Harnacki poolt „Kristluse olemuses“ esitatud argumentidega omavahelisse dialoogi. Töö peamine küsimus on, kuidas kaks autorit kristlust näevad ja kas kahe autori vahel on ühisosa, mis omavahelises dialoogis annaksid meile konkreetsema pildi kristlusest.
 • Item
  Surmalähedased kogemused ja omamüüt: pilootuuring kümne intervjuu põhjal
  (Tartu Ülikool, 2022) Parts, Annabel; Karo, Roland, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Uurimustöö eesmärgiks on saada selgust surmalähedaste kogemuste kohta Eesti kontekstis, täpsemalt selle kohta, mida surmalähedaseks peetakse ning kas need erinevad kuidagi üldisest surmalähedaste kogemuste käsitlusest. Samuti soovib autor saada aimu kogemuste pikaajalistest mõjudest ja sellest, kuidas surma ja surmajärgset nende kogemuste valgel nähakse. Seda püüdab autor avada omamüüdina, eesmärgiga leida sümboleid ja mustreid, mida kogemustega seostatakse.
 • Item
  IV termodünaamika seadus ja entroopia – diskussioon ja interpretatsioon
  (Tartu Ülikool, 2022) Mahla, Marcus; Karo, Roland, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Uurimistöö eesmärk on analüüsida Stuart Kauffmani ja Jeremy Englandi tekste, et kaardistada termodünaamika seadustega põhjendatud elutekke diskussiooni hetkeseisu. Samuti koostada ülevaade uuenenud elutekke teooriatest, mis baseeruvad termodünaamikal ning tuua välja diskussioon kahe tuntud akadeemiku teooriate vahel ning seda interpreteerida.
 • Item
  Tartu juudi seltsid Eesti Vabariigi esimese iseseisvusperioodi ajal (1918–1940)
  (Tartu Ülikool, 2022) Lensu, Juta; Põldsam, Anu, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Töö eesmärk on uurida Tartus tegutsenud juudi kultuurseltse ja ühinguid. Primaarallikaid ja sekundaarkirjandust kasutades on võimalik luua Tartus tegutsenud seltsidest üldpilt ning uurida lähemalt kultuuriseltside tegutsemist.
 • Item
  Tartu Ülikooli usuteaduskonna tudengi-taskuhääling "Usu mind!"
  (Tartu Ülikool, 2022) Laukse, Nora; Dresen, Nele, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
  Käesoleva bakalaureuseprojekti eesmärgiks on avada läbi taskuhäälingu eesti vaimsete noorte kujunemislugusid ning vastava usundi ajaloolist ning kultuurilist tausta. Seejuures tõsta sellega kuulajate teadmisi üleüldisest usundiloost.