The role of routines, demands and resources in work stress among Estonian journalists

Date

2018-12-06

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Uurijad on teadusmaailmas ajakirjanduse kohta juba pikemat aega nentinud, et see on muutuste keerises. Ajakirjandust (nagu ka muid valdkondi) on tabanud tehnoloogilised uuendused ja proovikivid, mis on omakorda tööülesannetele mõju avaldanud. Sellele kõigele lisandub uue tõhusa ärimudeli otsimine, millega praegu meediaettevõtted silmitsi seisavad. Väitekirja eesmärk on uurida ajakirjanikke, kes kõikide nende muutuste kiuste teevad väga olulist tööd – toimetavad auditooriumini informatsiooni ühiskonnas toimuva kohta. Doktoritöö täpsem eesmärk on uurida ajakirjanike töörutiini ja stressi, selgitada välja nõudmised ning ressursid uudise loomise protsessis ja analüüsida professionaalset tagasi- ja edasisidet ajakirjanike töös. Nii stressitekitavate kui ka töös toetavana mõjuvate tegurite väljaselgitamiseks ja analüüsiks kasutan töö nõudmiste-ressursside (job demands-resources) teooriat. Kasutasin töös nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid meetodeid, mis andsid mulle ühtviisi nii andmeid laiema konteksti kohta kui ka detailset materjali ajakirjaniku töö, stressi, nõudmiste ja ressursside kohta. Töös tuli välja, et muutuste ja uute nõudmiste tõttu pole minu valimite ajakirjanikel veel tõhusaid rutiine välja kujunenud. Tõhusad rutiinid tähendavad seda, et ajakirjanikud suudavad kiiresti opereerida mitmete meediumide vahel, vältides negatiivset stressi või vähemalt selle kuhjumist. Ühtlasi tunnetasid ajakirjanikud mitmekülgseid tehnoloogilisi oskusi positiivsete omadustena ja intervjuudes nenditi, et ka toimetustes peetakse neid olulisteks. See viis aga ka tõsiasjani, et eri vanuses ja kogemusega inimestel tekib stress erinevatest nüanssidest: noortel pigem sellest, et töötatakse eri meediumidega ja seetõttu tehakse rohkem tööd; vanematel pigem sellest, et kohati võib oskuste vähesus või mitte nii tõhus ja kiire reaktsioon eri meediumides tekitada tööl jätkamise suhtes ebakindlust. Professionaalset edasi- ja tagasisidet, mida peavad töö nõudmiste-ressursside teooria autorid üheks oluliseks toetavaks teguriks tööl, said ajakirjanikud minu uuringutes väga vähe. Klõpsustatistika on küll tagasiside tehtud tööle, ent ei sisalda endas piisavalt informatsiooni, millest ajakirjanik võiks õppida, et ennast professionaalselt arendada.
The aim of this doctoral dissertation is to analyze and map out job demands and resources, routines and stress in the news production process of Estonian journalists. Another aspect that is investigated in this dissertation is professional feedback and feedforward. To investigate aspects that support or cause stress among journalists, job demands-resources theory is being implemented. Different researchers in journalism studies have said that journalism is in a state of flux for a quite some time now. Technological changes have had influence on job demands and tasks in journalism (and other areas as well). Another topic of discussion in journalism is the collapse of old business model and the search of a new one. Journalists have to carry out an important task of distributing valid information about societal processes despite these changes. I used quantitative and qualitative methods in my dissertation, which provided me both general information as well as more detailed insight into journalists' job, stress, demands and resources. Due to the changes in newsrooms, journalists lacked efficient routines. Efficient routines mean that journalists are capable of operating between different mediums with ease, while also taking into account the different demands of mediums, but all in all avoiding distress or accumulation of it. Journalists in newsrooms admitted that diverse technological skills are resources. This also led to another finding that journalists with different age and experience face different kinds of stressors and demands: younger less experienced journalists operate on different mediums and face distress because of the workload; older more experienced journalists lack efficient technological skills, which in turn could cause job insecurity. Job demand-resource theory brings out feedback as a very important resource that helps the worker to adapt to changes and develop professionally. My studies indicated a lack of professional feedback and feedforward in the newsrooms. Web-statistics could be taken as feedback, but this kind of feedback lacks information that the journalists could use for learning and developing professionally.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

journalists, news, creative process, resources, feedback, routine

Citation