Esimene Euroopa keeleoskusuuring 2011: Eesti tulemused

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

INNOVE

Abstract

Euroopa keeleoskusuuring on Euroopa Komisjoni algatatud esimene omataoline rahvusvaheline keeleoskuse uuring. Euroopa keeleoskusuuringu eesmärk on mõõta, kuivõrd oskavad õpilased võõrkeelt kasutada, et aru saada suulistest ja kirjalikest tekstidest või väljendada end kirjalikult. Nende keeleoskust kirjeldatakse Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustaseme kirjelduste abil. See võimaldab ka võrdlust haridussüsteemidevahel. Kogutud andmed annavad osalenud riikidele pildi oma õpilaste tugevustest ja vajakajäämistest erinevates osaoskustes ning võimaluse jagada positiivseid kogemusi. Võimaldamaks võrdlust keelepoliitika ja õpetamismeetodite vahel, koostati taustaküsimustikud valimisse kuuluvatele õpilastele, valimisse kuuluvate koolide 3. kooliastme võõrkeelte õpetajatele ja valimisse kuuluva kooli direktorile. Eestis võeti veel analüüsimisel aluseks 2002. aasta põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava ja 2011. aasta põhikooli riikliku õppekava eesmärgid.

Description

Eesti põhikoolilõpetajate lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskus inglise ja saksa keeles.

Keywords

võrdlusuuringud, Euroopa keeleõppe raamdokument, keeletestid, rahvusvaheline, keeleoskus, võõrkeeled, võõrkeelte õpe, inglise keel, saksa keel, eesti

Citation

Collections