Depression- and anxiety-related gene variants: effects on personality traits and health-related behaviour

Date

2015-01-16

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Varasemate uuringute põhjal on teada, et mõned isiksuseomadused suurendavad depressiooni tekkimise riski. Nii isiksuseomadustel kui ka depressioonil on aga tugev pärilik taust ja osa geneetilisest alusest arvatakse neil olevat ühine. Kummagi fenotüübi geneetilist ülesehitust ei ole veel suudetud tuvastada. Käesoleva väitekirja eesmärgiks oli uurida suurel rahvastiku suhtes representatiivsel valimil, kuidas on seotud neurotransmissiooni mõjustavad depressiooni kandidaatgeenide variandid 5-HTTLPR, BDNF Val66Met, COMT Val158Met ja TPH2 G-703T isiksuseomadustega. Lisaks uurisime ka geenidevahelisi interaktsioone, vanuse ja soo mõju ning seoseid teiste tervise ja heaolu teguritega. Leidsime, et kõik nimetatud kandidaatgeenid tõepoolest mõjutavad isiksuseomadusi rahvastikus. COMT genotüüp avaldab mõju Neurootilisusele, ehk kalduvusele liigselt muretseda ja ärevust tunda. BDNF ja TPH2 mõjutavad aga Meelekindlust, inimese kalduvust olla kohusetundlik, täpne ja distsipliineeritud. Ilmnes ka 5-HTTLPR polümorfismi moduleeriv roll genotüübi ja Meelekindluse seostes. Samuti leidsime, et nii TPH2 kui COMT genotüüpide mõju Neurootilisusele oli sõltuv uuritavate vanusest. Kuigi me ei leidnud nimetatud geenivariantide seoseid ärevus- ja meeleoluhäiretega, peegeldub mõju isiksusele ka teistes inimese tervise ja heaoluga seotud tegurites. Näiteks BDNF polümorfism avaldab mõju söömishäirete sümptomaatika tekkimisel ning COMT mõjutab depressiivsuse taset, haridusteed ja hinnanguid sotsiaalmajanduslikule staatusele. Käitumisgeneetika valdkonna ummikseis isiksuseomaduste geneetiliste aluste tuvastamisel viitab erinevatele moduleerivatele mõjuteguritele geeniefektide avaldumisel. Väitekirjas käsitletud suure rahvastikupõhise uuringu tulemuste põhjal rõhutame soo, vanuse ja geenidevahelise interaktsiooni arvestamise olulisust genotüüpide mõju uurimisel väga mitmetahulistele fenotüüpidele.
Previous findings have indicated that some personality traits are increasing the risk for depression. Personality traits and depression are both to a significant extent heritable and are considered to share some of the genetic components. Unraveling the genetic basis of these phenotypes has proven to be difficult. The purpose of this dissertation was to study the effects of several depression-related gene variants, 5-HTTLPR, BDNF Val66Met, COMT Val158Met and TPH2 G-703T, on personality traits in a large population representative sample. In addition, we aimed to study gene × gene interactions, time and sex as possible modulators, and furthermore, to assess if there are any genotype effects on other health-related behaviours. Indeed, we found that all candidate genes under investigation had influence on personality traits. The COMT genotype was affecting Neuroticism, a trait for excessive worrying and anxiety. The main effects of BDNF and TPH2 gene variants were on Conscientiousness, a trait for dutifulness, precision and self-discipline. In addition, these genotype effects on Conscientiousness were modulated by the 5-HTTLPR polymorphism. Also we found the effects of TPH2 and COMT on Neuroticism to be age-dependent. Although we did not find any genotype effects on the history of mood and anxiety disorders, there were associations with health-related behaviour. We found the BDNF polymorphism to affect the emergence of eating disorder symptoms and COMT polymorphism to influence depressiveness, educational attainment, and also socioeconomic status assessment. The difficulties in unraveling the genetic foundations of personality traits suggest a large number of additional factors, which may modulate the emergence of genotype effects. With these results on a large population representative study, we highlight the significance of considering time, sex and gene × gene interactions as possible modulators of genotype effects.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.

Keywords

depressioon, ärevushäired, geenid, genotüüp, mõjud, isiksuseomadused, tervisekäitumine, neuropsühholoogia, biopsühholoogia, geneetiline psühholoogia, depression (psychology), anxiety disorders, genes, genotype, impacts, personality traits, health behaviour, neuropsychology, biopsychology, genetic psychology

Citation