Oksütotsiini retseptori genotüübi seosed agressiivsuse ja stressirohkete elusündmustega

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Oksütotsiini retseptori geeni on seostatud agressiivsuse ja prosotsiaalse käitumisega. Käesolevas töös uuriti Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise longituuduuringu (ELIKTU) valimi nooremal kohordil longitudinaalselt OXTR rs53576 polümorfismi seoseid stressirikaste keskkonnatingimuste ja agressiivse käitumisega. Perekeskkonna ja stressirohkete elusündmuste (SLE) andmeid raporteerisid uuritavad 15-aastaselt (n=483) kasutades Tartu Peresuhete Skaalat. Agressiivsuse andmed raporteeriti 25-aastaselt (n=427) Buss ja Perry agressiivsuse küsimustikuga. A/A genotüübiga mehed raporteerisid vähem soojust ning G-alleeliga naised vähem viha. Mitmese lineaarse regressioonanalüüsi kohaselt osutusid agressiivsuse koondskoori ja füüsilist agressiivsust ennustavateks prediktoriteks sugu, väärkohtlemine või SLE ning soo, genotüübi ja vastavalt SLE või väärkohtlemise koosmõju. Representatiivses valimis saadud tulemuste kohaselt ennustab OXTR rs53576 A/A genotüüp soodsama keskkonna korral suuremat üldist ja füüsilist agressiivsust, ja seda eriti meestel.

Description

Keywords

OXTR rs53576, agressiivsus, stressirohked elusündmused, väärkohtlemine, OXTR rs53576, aggression, stressful life events, maltreatment

Citation