Kokkuvõte küsitlusest riikliku õppekava koolis rakendumise kohta

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava rakendub tegelikkuses kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendi – kooliõppekava kaudu. Et viimase kvaliteet on riiklikus õppekavas fikseeritud õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamise eeldusi, pidas Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse õppekavade osakond vajalikuks tutvuda lähemalt koolides tehtava õppekavatööga. Sel eesmärgil saatis REKK 2003. a märtsi alguses 130sse juhuvaliku põhimõttel valitud üldhariduskooli küsitluslehed, mille koostamisel lähtuti kehtivast riiklikust õppekavast. Uurimuse eesmärgiks oli 1) ülevaatlikustada kooliõppekavade arendamise seis ja probleemistik, 2) üldistada koolides tehtava õppekavatöö kogemusi, 3) analüüsida ja hinnata kooliõppekavadele esitatavate nõuete täitmise võimalikkust; 4) anda uurimistulemuste põhjal nõu kooliõppekavade koostajatele-arendajatele ning hindajatele.

Description

Keywords

õpitulemused, keeleõpe, hindamine, kooliastmed, õppekorraldus, õppetöö, üldharidus, kooliõppekava, õppekavad

Citation

Collections