Õpetajate täiendõppe vajadused

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Haridus- ja Teadusministeerium

Abstract

Uuringu eesmärgiks oli saada tagasisidet üldhariduskoolides töötavate õpetajate täiendusõppe süsteemile, selgitada välja õpetajate täiendusõppe vajadus ning teha ettepanekud õpetajate täiendusõppe süsteemi arendamiseks. Tegemist on kaardistava uuringuga, mis võimaldab saada laiaulatusliku ülevaate õpetajate täiendusõppe vajadustest ning annab suunised täiendusõppe süsteemi arendamiseks ning asja-ja ajakohast teavet prioriteetsete koolitusvaldkondade määratlemisel ESF õpetajaprogrammi koostamisel. Käesolev lõpuaruanne esitab tulemused ja järeldused uuringu erinevates etappides läbi viidud tegevuste põhjal. Uuringu esimeses etapis koondati ülevaatlik informatsioon riiklike strateegiate ja seni läbi viidud uuringute kohta ning peeti süvaintervjuud õpetajate täiendusõppesüsteemi huvirühmadega. Uuringu teises etapis viidi läbi üle-Eestiline õpetajate ja koolijuhtide küsitlus ning kuus fookusgrupi intervjuud koolijuhtide ja õpetajatega Tallinnas, Tartus ja Narvas. Uuringu viimases etapis viidi läbi ka aruteluseminar, kus tutvustati uuringu esialgseid tulemusi, arutati koos osalejatega läbi peamised järeldused ning formuleeriti soovitused. Ülevaade uuringu metoodikast on esitatud lisas.

Description

Keywords

õpetajate täiendõpe, koolijuhid, kvalitatiivuuring, täiendõpe, õpetajad, koolitusvajadus, täiendkoolitus

Citation

Collections