The role of culture for innovative processes

Date

2024-01-04

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Innovatsiooni tähtsus on viimastel aastakümnetel pidevalt kasvanud. Ettevõtted kasutavad innovatsiooni kiirelt muutuvas majanduskeskkonnas ellu jäämiseks ning konkurentsieelise saavutamiseks. Riigid julgustavad innovatsiooni nii ettevõtete kui akadeemia tasandil mitmel põhjusel, näiteks oma kodanike elukvaliteedi tõstmiseks, välisinvesteeringute kaasamiseks ning kaasaegse maailma paljudele väljakutsetele lahenduste välja töötamiseks. Nende arengute tõttu muutub aina tähtsamaks nende tegurite teaduslik uurimine, mis seletavad erinevate riikide innovatsioonitegevuste väljundite erinevust. Kultuur on üks viis, millega saab mõnda neist erinevustest selgitada. Käesolev doktoritöö tugineb erinevatele kultuuriteooriale, et aidata mõista, mis rolli kultuur mängib erinevate riikide ja regioonide innovatsioonitegevuses. Kolm doktoritöösse kuuluvat empiirilist teadusartiklit heidavad valgust kultuuri ja innovatsiooni erinevate osiste vahelisele suhtele ning ka teguritele, mille kaudu kultuur innovatsiooni mõjutab. Need uurimused rakendavad nii kaasaegset metodoloogiat ning andmeid kui ka alternatiivseid käsitlusi kultuuri ja innovatsiooni vahelise seose analüüsimiseks. Käesoleva doktoritöö jaoks läbi viidud uurimuste tulemused näitavad, et kultuur on seotud innovatsiooniga läbi mitme teise nähtuse, sealhulgas iga riigi kulutatavad summad teadus- ja arendustegevusteks ja mitmed riigijuhtimise aspektid. Uurimuste tulemustest johtub, et regiooni tasandil kultuuri ja innovatsiooni vaheliste seoste uurimine on tulemuslik. Need kinnitavad, et tugev seos innovatsiooni ja individualismi vahel on olemas lähtudes nii vanematest kui uuematest kultuuriteooriatest. Lisaks väidavad uurimused, et uuemad kultuuridimensioonide komplektid tagavad empiirilistes uurimustes täpsemad mõõtetulemused ja et teadlased võiksid luua enda kultuuridimensioone kasutades andmeid olemasolevatest küsimustikest.
Innovation has gradually increased in importance in recent decades. Firms use innovations to survive in the rapidly changing economic environment and obtain a competitive edge. Countries encourage innovation from both firms and academia for multiple reasons, such as increasing the quality of life of their citizens, attracting foreign investments, and developing solutions to face many modern-world challenges. These developments lead to an ever-growing importance of research on the factors that explain the differences in the innovative activity output of different countries. Culture provides one possible way to explain some of these differences. This thesis utilises various cultural theories to improve the understanding of the role culture plays in the innovative activity of different countries and regions. Three empirical articles of the thesis offer insights into the relationship between different elements of culture and innovation and the factors through which culture impacts innovation. The studies utilise newer methodology and data as well as alternative approaches to analysing the link between culture and innovation. The results of the studies of this thesis show that culture is linked with innovation through several other phenomena, including the country’s R&D spending and various aspects of governance. The studies provide evidence of the benefit of analysing the link between culture and innovation at a regional level. They confirm a strong link between innovation and individualism from various cultural theories, both old and new. Finally, they posit that newer sets of cultural dimensions provide more precise measurements for empirical studies and that the researchers could create their own cultural dimensions using the existing questionnaire data.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

culture, innovation, cultural theory

Citation