Understanding the vicious circle of segregation: the role of leisure time activities

Date

2019-04-18

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Migratsioon on globaalselt kasvamas ning see tõstatab teravalt küsimuse immigrantide integreerumisest sihtriigis. Sotsiaal-majanduslik ebavõrdsus kattub tihi kuuluvusega etnilisse vähemusse ning paneb aluse segregatsioonile kõigis eluvaldkondades. Käesolev väitekiri panustab paremasse arusaamisesse sellest, kuidas segregatsiooni toodetakse ja taastoodetakse erinevates eluvaldkondades keskendudes rahvuserinevustele vaba aja tegevustes. Väitekiri leiab vastused küsimusele, kuidas Nõukogude Liidust lahkumine ning sellega seosnevad sotsiaalsed muutused mõjutasid sotsiaalset ning etnilist ebavõrdsust ja segregatsiooni? Millised on erinevused eestlaste ja venelaste vaba aja tegevuste vahel? Kuidas on etnilised erinevused vaba aja tegevustes ajas muutunud? Ning kuidas on etniline eluaseme segregatsioon ja etniline segregatsioon vaba aja tegevustes omavahel seotud? Nendele küsimustele vastamiseks on kasutatud erinevaid andmeid: Euroopa riikide indeksid, Eesti rahva- ja eluruumide loendus, Aja kasutuse uuring ning süvaintervjuud. Peamised tulemused on järgnevad. Eestis tervikuna püsib etniline vaba aja segmentatsioon tugevalt, kuid ühe linna tasemel (Tallinn) on näha, et eestlased ja venelased on asunud tegema vabal ajal samu tegevusi. Samas, need tegevused leiavad endiselt aset erinevates asukohtades. Vaba aja segregatsioon ilmneb nii linnaosade lõikes, erinevate vaba aja asutuste lõikes ühes linnaosas ning ka ühe ürituse siseselt. Isegi kui leidub üritusi, kus nii eestlased kui ka venelased osalevad, kiputakse suhtlema oma rahvuskaaslastega. Sügavad ja tähenduslikud rahvusgruppide vahelised kontaktid toimuvad vaid eestlaste ning tugevalt assimileerunud venelaste vahel. Lühidalt, kuigi vaba aja segmentatsioon on kadunud, on etniline segregatsioon endiselt kõrgel tasemel ning see on seotud nii eelistustega kui ka eluaseme segregatsiooniga.
Migration has been growing globally and it poses questions about integrating the immigrant population in host societies. Socio-economic inequalities often overlap with ethnic marginality and creates segregation in all life domains. This thesis contributes to a better understanding on how segregation is produced and reproduced across different life domains by focussing on ethnic differences in leisure time activities. It finds answers to questions, how did breaking up from the Soviet Union and the subsequent social transformations impact social and ethnic inequalities and segregation? What are the differences between leisure time activities of Estonians and Russians? How have the ethnic differences in leisure time segmentation and segregation evolved with time? And how are ethnic residential segregation and ethnic segregation during leisure time related to each other? Different level data is used in order to answer the research questions: European level indexes, Estonian census data, Time use survey data and in-depth interviews. The main findings are as follows. In Estonia as a whole, ethnic segmentation is strong in most leisure time activities, but when zooming in on a city level (Tallinn), Estonians and Russians have over time lost the differences in leisure activities. However, the activities still take place in different locations. Leisure segregation occurs in neighbourhoods, between different leisure venues within one neighbourhood and even within one event. But even when there are events where Estonians and Russians both participate, they tend to interact with people of their own ethnicity. When deep and meaningful interactions does occur, they happen mainly between Estonians and strongly assimilated Russians. In conclusion, although leisure segmentation has mostly disappeared, the ethnic segregation is still high and it is linked to preferences as well as to ethnic residential segregation.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

üleminekuühiskond, sotsiaalsed muutused, etnilised vähemused, venelased, eestlased, sotsiaalne kohanemine, segregatsioon, vaba aeg, eluase, Eesti

Citation