Venelaste söömishäirete seos isiksuseomadustega

Date

2008-05-22T10:01:57Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Description

Töö eesmärgiks oli uurida Venemaa söömishäiretega inimeste isiksuse viie baasomaduse seost toitumishoiakutega ja käitumisega, võrreldes neid kontrollgrupi inimestega. Samuti võrreldi saadud tulemusi söömishäiretega eestlaste valimite tulemustega, selgitamaks välja kultuurilisi erinevusi. Katseisikud täitsid söömishäirete küsimustiku Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2, Garner, 1991) venekeelse versiooni. Uurimaks erinevusi isiksuses, täitsid katseisikud venekeelse Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R, Costa, McCrae, 1989) küsimustiku. Tulemustest selgus, et EDI-2 suudab eristada vene valimis söömishäire diagnoosiga patsiente normgrupist enamus alaskaaladel. Ilmnes positiivne seos söömishäirete ja neurotismi vahel. Võrdluses selgus, et Venemaa anorexia nervosa ja bulimia nervosa diagnoosiga patsientide ja Eesti anorexia nervosa ja bulimia nervosa patsientide vahel ei olnud statistiliselt olulisi erinevusi ühelgi EDI-2 alaskaalal.

Keywords

Citation