Laste jälgimine erinevate äppide kaudu ning sellega seonduvad probleemid ja võimalused

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Laste asukoha ja tegevuste jälgimiseks on väga palju erinevaid võimalusi - rakendused nutiseadmes, spetsiaalsed seadmed näiteks asukoha ja liikumise monitoorimiseks, omavaheline suhtlus ning usaldus, administratiivõiguste kasutamine arvutis jms. Suurenenud liiklus ja lisandunud ohud internetis erinevate rünnakute näol on kõigest paar näidet ohtudest, mis lapsi tänapäeval ümbritseda võivad. Ettevõtjad on samuti neist ohtudest teadlikud ning on loonud hulgaliselt tarkvara ja riistvara nendega võitlemiseks. Kõik tootjad reklaamivad, et just nende toote näol on tegemist parima lahendusega, mis tagab lapsevanemale hingerahu ning tõstab lapse keskkonna turvalisust. Paraku ei räägi need tootjad võimalikest eetilistest ja moraalsetest dilemmadest, mis nende toodete kasutamisega kaasneda võivad. Kui vajalik on lapse jälgimine erinevate nutilahenduste (äppide) abil? Kui suur on lapse õigus privaatsusele versus lapsevanema kohustus tagada turvalisus? Milliseid (negatiivseid) käitumismustreid võib jälgimisvahendite kasutamine endaga kaasa tuua? Kuidas mõjutab lapse jälgimine peresiseseid usaldussuhteid? Need kõik on vaid mõned küsimused, millele käesolev uurimistöö tähelepanu pööras. Selleks, et teada saada, mis olukord Eestis hetkel valitseb, küsitlesin lapsevanemaid individuaalintervjuu abil. Kvalitatiivse uurimismeetodi abil tahtsin avada teemat veidi laiemalt, kui seda näiteks ankeetküsitluse abil teha oleks saanud. Valimi moodustasid seitse intervjuus osalejat, viis naist ja kaks meest. Intervjuude tekstid kodeerisin kvalitatiivse ja segameetodi andmeanalüüsi tarkvara MAXQDA’d kasutades. Uuringu tulemused võiksid olla kasulikud teemast huvitatuile ning Eestis avaliku diskussiooni käivitamiseks. Uuringust selgus, et laste jälgimine ja sellega kaasnevate probleemide teema on Eestis väga vähe kajastatud, kuid mille vastu on lapsevanematel suur huvi. Nad tunnevad, et jälgimisest tuleks avalikult rohkem rääkida, juhtida tähelepanu erinevatele eetilistele aspektidele ning sellega seonduvalt harida lapsevanemaid virtuaalses maailmas hakkama saamiseks. Äppide abil on võimalik perekonna igapäevaelu mugavamaks muuta ning samal ajal annab meelerahu teadmine, et lapsevanemal on igal hetkel võimalus lapse asukoht kindlaks teha, kui selleks vajadus peaks tekkima. Lisaks on erinevaid äppe nutiseadmes mängimise limiteerimiseks, mis aitab proportsioone kehtestada nii, et ka muud olulised tegevused tahaplaanile ei jääks. Äppide kasutajad ei täheldanud enda käitumises mingeid muutusi või eripärasusi ning arvasid, et äppide mõju perekonnasisesele usaldusele on pigem positiivne. Need, kes äppe pole kasutanud, kahtlevad selliste vahendite eetilisuses. Ilmselt aitaks kahtlusi kinnitada või ümber lükata reaalne kogemus, mistõttu leiangi, et inimesed võiksid erinevatest võimalustest teadlikud olla ning neid lahendusi proovida nii, et nende seisukohad ei põhineks eelarvamustel.

Description

Keywords

Citation