Non-governmental Organizations and Neoliberalism: a Critical Discourse Analysis

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-06-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida rahvusvahelises avalikus sfääris tegutsevate mittetulundusühingute (MTÜ) diskursust ja nende suhtumist neoliberalismi, võttes aluseks MTÜde pressiteated, mis kirjeldavad G8 arengumaade abistamise initsiatiivi (G8 New Alliance for Food Security and Nutrition) ja kommenteerivad avaliku ja erasektori tegevust selles valdkonnas. Töö koosneb sissejuhatusest, kolmest peatükist ja kokkuvõttest. Analüüsitav korpus koosneb seitsme Ühendkuningriigis või Ameerika Ühendriikides baseeruva mittetulundusühingu pressiteatest, mille analüüsi aluseks on Norman Fairclough kriitilise diskursusanalüüsi meetod. Sissejuhatus ja teooria peatükk keskenduvad neoliberalismile ja avalikule sfäärile, kasutades neoliberalismi teoreetikuid Michel Foucault, David Harvey ja Joseph Stiglitz ning Jürgen Habermasi avaliku sfääri teooriat. Lisatud on analüüs kriitilise diskursusanalüüsi meetoditest ja Norman Fairclough meetodi eripäradest, mille käesoleva töö jaoks kohandatud versioon on esitatud teises peatükis. Kolmas peatükk analüüsib korpust kirjelduse, tõlgenduse ja selgituse tasandil. MTÜd on suuremal või vähemal määral G8 initsiatiivi suhtes kriitilised ning vastandavad end G8 ning erasektori tegevusele. Siiski kasutavad nad üldiselt sõnavara, mis kuulub neoliberalistlikku diskursusesse, samas andes sellele teisi tähendusi. Võib täheldada, et sõnavara, mida neoliberalismis üldiselt riikide tegevuse kritiseerimiseks kasutatakse, on siin suunatud hoopis G8 ja erasektori vastu, kujutades viimast kui kohalike inimeste majandusliku ja poliitilise vabaduse piirajat ning kohaliku arengu takistajat. Seega positsioneerivad MTÜd end selgelt Habermasi rahvusvahelisse avalikku sfääri, olles samas ka selle loojad ja kujundajad: nad püüdlevad võrdse esindatuse poole, üritavad luua arusaama ühistest globaalsetest probleemides ning töötavad avaliku sfääri pideva laiendamise suunas, eelistades riikidevahelistele lepetele ÜRO rahvasteülest tasandit.

Description

Keywords

üliõpilastööd, magistritööd, diskursuseanalüüs, mittetulundusühing, neoliberalism

Citation