Pidurdusliku kontrolli ja tähelepanu kallutatuse hindamine bulimia nervosa patsientidel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli mõõta emotsionaalse Go/No-Go katse (Petenberg, 2013) abil bulimia nervosa patsientide pidurduslikku kontrolli ja emotsionaalset tähelepanu kallutatust keha ja toiduga seotud stiimulmaterjali suhtes ning hinnata, kas emotsionaalne Go/No-Go katse eristab bulimia nervosa patsiente kontrollisikutest ja teistest psühhiaatrilistest patsientidest. Uurimuses osales kokku 38 uuritavat, kellest 11 olid bulimia nervosa ja 13 SA TÜK Psühhiaatriakliiniku üldpsühhiaatria osakonna patsiendid ning 14 kontrollisikud. Meetodina kasutati emotsionaalset Go/No-Go arvutikatset, poolstruktureeritud kliinilist intervjuud ning enesekohaseid küsimustikke. Tulemustest selgus, et bulimia nervosa patsientide keskmine reaktsiooniaeg erinevatele stiimulitele võrreldes kontrollgrupi ja psühhiaatrilise kontrollgrupiga oli oluliselt aeglasem. Uurimusest võib järeldada, et toidu ja kehaga seotud stiimulitega emotsionaalne Go/No-Go katse mõõdab kõige efektiivsemalt just söömishäiretega patsientide pidurduslikku kontrolli ja tähelepanu kallutatust.

Description

Keywords

impulsiivsus, Go/No-Go katse, pidurduslik kontroll, tähelepanu kallutatus, impulsivity, Go/No-Go task, inhibitory control, attention bias

Citation