Essays on firm-level corruption

Date

2020-07-13

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Korruptsiooni on peetud üheks suuremaks majandust pärssivaks probleemiks, mis levib kiiresti ja takistab majanduse arengut. Korruptsioon läheb majandusele väga palju maksma. Näiteks on hinnatud, et pistise andmise ja võtmisega seonduv, mis on vaid üks korruptsiooni vorme, läheb aastas maksma üle triljoni USA dollari, mida on veidi enam kui oli Hollandi SKT aastal 2019. Korruptsioon riigis ei ole vaid majanduslik nähe, seda võib iseloomustada ka kui tulemust – kui riigi seadusandlike, majanduslike, kultuuriliste ja poliitiliste institutsioonide peegelpilti. Seega on korruptsiooni võimalik käsitleda kui institutsioonide toimimisriket ja selle erinevaid külgi tuleks enne ebasoodsate tagajärgede leevendamiseks lahenduste pakkumist põhjalikumalt uurida. Vaatamata sellele, et korruptsiooni ei ole selle keerukuse tõttu võimalik ühe väitekirjaga lõpuni uurida, annab see doktoritöö huvitava ülevaate korruptsiooniga seotud uurimisprobleemidest – vaadeldes erinevaid seoseid korruptsiooni ja ettevõtete vahel. Selle töö raames uuritud intrigeerivad küsimused kõlavad näiteks nii: „Kas korruptsioon leiab aset ainult era- ja avaliku sektori vahel või võib see toimuda ka erasektori sees? Missugused mehhanismid ja kaalutlused sunnivad firmajuhte korruptiivseid vahendeid kasutama? Kas on mingeid erinevusi välismaiste ja siseriiklike omanikega firmade korruptiivses käitumises? Kas korruptsiooni tüüp mõjutab firma tegevust?“ See väitekiri proovib selliste küsimuste tõstatamisega anda erasektori korruptsioonist tervikpildi, mis saab alguse korruptsioonile eelneva otsustusprotsessiga ja lõpeb tagajärgedega firma tulemustele. Selle väitekirja, mis koosneb neljast empiirilisest juhtumipõhisest uurimusest, eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade korruptsiooni isiklikumast poolest – firmajuhi otsuse langetamise protsessist kuni tagajärgedeni, mida see endaga firma tegevusele kaasa toob. I ja II uurimus tegelevad juhtimise rolli uurimisega seoses korruptsioonisuunaliste kaalutluste ja kalduvustega, III ja IV uurimus keskenduvad korruptsiooni mõju tagajärgede uurimisele firma tulemustele. Oluline on märkida, et uurimustes on peamiselt kasutatud andmeid endistest kommunistlikest maadest, kus korruptsioon on laialt levinud probleem. Seega võivad uurimuste tulemused aidata tõsta teadlikkust sellest visalt kaduvast probleemist ja valida sellistes riikides korruptsioonivastaseid toimimisstrateegiaid.
Corruption is considered as one of the most important epidemic issues and crucial barrier against development of the economies. Economic cost of corruption is enormous. For example, bribery, as just one form of corruption, is estimated to cost annually over 1 Trillion USD which is slightly larger than Netherlands GDP in 2019. Corruption is not only economic phenomenon in the country, it can be considered as result—a reflection of a country’s legal, economic, cultural and political institutions. Therefore, corruption can be treated as an institutional dysfunctionality and multi-faceted features should be thoroughly studied for proposing a solution to alleviate adverse consequences. Despite corruption is a complex phenomenon to fully investigate in one dissertation, this thesis serves to uncover interesting corruption related research problems by shedding light on different aspect of link between corruption and firms. Intriguing questions are investigated throughout the thesis, for example, “do corruption occur only between private and public sectors or it may also take place within private sector? What kind of mechanisms and considerations drive managers to get involve to the corrupt interactions? Does corruption disproportionately affect foreign and domestic owned firms? Does type of corruption matter for firm performance?” By addressing these questions, this thesis could provide a complete picture of the corruption in private sphere, which starts from decision making process prior to corruption and ends with consequences on firm performance. Therefore, the purpose of the thesis, as a collection of four empirical case-studies, is to provide an in-depth understanding of private side of corruption from firm managers' decision-making process to the consequences on firm performance. Study I and II explore the role of managerial considerations and traits in engaging with acts of corruption, while Study III and IV focus on the consequences of corruption on firm performance. It is important to note that studies primarily use dataset from post-communist countries, where corruption is widespread problem. Accordingly, findings may help to enhance our knowledge about this persisting problem and design strategies against corruption in these countries.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

businesses, corruption

Citation