Public sector evolution under conditions of political business cycle – theory and empirical evidence

Date

2023-05-30

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Poliitilised protsessid ja majandustegevus on üksteisest sõltuvad. Poliitiliste tegurite, eriti avaliku sektoriga seotud tegurite, mõistmine majanduspoliitika väljatöötamisel, analüüsimisel ja hindamisel on palju keerulisem kui kirjandusest nähtub. Avalikud reformid on osa poliitilisest protsessist, mis hõlmab paljusid osalejaid ja huvirühmi, nagu erakonnad, valitud ametnikud, valijad, lobistid, välispoliitikud ja meedia. Avalikud reformid mõjutavad ja on mõjutatud paljudest institutsioonidest, nagu seadusandlikud organid, kohtud, valimiskampaaniad, rahvusvahelised organisatsioonid, bürokraatlikud institutsioonid, finantsasutused ja pangad. Kõigi nende suhete samaaegne mõistmine ühes töös on võimatu ülesanne. Kuid laiema teooria loomine, mis seletab avaliku sektori muutusi seoses poliitiliste muutustega, nagu selles töös sõnastatud mudel, on esimene samm selles suunas. Doktoritöö lõimib poliitilise majandustsükli teooria avaliku sektori evolutsiooniprotsessidega, töötades välja uudse makromajandusliku mudeli. Töö on ka empiirilise suunitlusega. Selles tehakse kindlaks empiirilised suundumused Euroopa riikides, esitatakse Ühendkuningriigi juhtumianalüüs ja võrreldakse teoreetilise mudeli tulemusi protsesse kirjeldavate empiiriliste suundumustega. Doktoritöö näitab, et valitsussektori poliitika kujundamine ja rakendamine on põhimõtteliselt poliitiline. Võimuerakonnad, kes reforme välja töötavad ja ellu viivad, tegutsevad poliitilises süsteemis, mis kujundab nende tegevust. Majandustingimused, konkreetsemalt avaliku ja erasektori suurus ning nende omavaheline suhe, on olulised valimistulemusi määravad tegurid. Valijate eelistused on otseselt seotud avaliku sektori poliitiliste valikutega. Poliitilisi valikuid, mida kujundavad poliitilised tegurid, mõjutavad ka majandusnäitajad.
Political processes and economic activities are interdependent. Understanding political factors in developing, analyzing and judging economic policy, especially factors related to the public sector, is far more complex than identified in the literature. Public reforms are part of the political process, which involves many actors and interest groups, such as political parties, elected officials, voters, lobbyists, foreign politicians and the media. It also functions alongside many institutions, such as legislative bodies, courts, electoral campaigns, international organizations, bureaucratic institutions, financial institutions and banks. Understanding all the interactions simultaneously in a single course is an impossible task. However, establishing a broader theory that explains the changes in the public sector in relation to political shifts, such as the model formulated in this thesis, is the first step to unlocking other doors in this direction. This thesis integrates political business cycle theory with the evolutionary processes of the public sector by developing a novel macroeconomic model. The thesis is also empirically oriented. It identifies the empirical trends in European countries, provides a case study of the United Kingdom and compares the findings of the theoretical model with the empirical observations of the processes. The thesis shows that the formation and implementation of policies in the public sector are fundamentally political. Parties in power that develop and pass reforms function in a political system that shapes their actions. Economic conditions, specifically the size of public and private sectors and the ratio between them, are important determinants of election results. Voters’ preferences are directly related to policy choice on public sector. Policy choice, which is shaped by political factors, is also influenced by economic indicators.

Description

Keywords

public sector, reforms, policy-making, political economy, business cycles, political aspects

Citation