EQUASS kvaliteedimärgise taotlemise protsessi kogemus ja rakendamine sihtasutuses Nõo hooldekodu

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Minu töö eesmärk oli kirjeldada EQUASS kvaliteedimärgise rakendamist Nõo Hooldekodu näitel. Lähtusin sellest, kuidas kirjeldavad seda asutuse juhataja ja tegevusjuhendaja. Andmed sain kahe intervjuu ja ühe vaatluse käigus. Ning analüüsimiseks kasutasin kvalitatiivset sisuanalüüsi. Uurimuse läbiviimiseks seadsin kaks uurimisküsimust: 1. Kuidas kirjeldavad juhataja ja tegevusjuhendaja kvaliteedimärgi taotlemise protsessi? 2. Kuidas avalduvad SA Nõo Hooldekodu korralduses ja toimimises EQUASS kvaliteedisüsteemi põhimõtted? Tulemuste ja analüüsi peatükis tuleb välja, et mõlemad intervjueeritavad peavad EQUASS kvaliteedimärgise rakendamist oluliseks. See on muutnud nii juhataja kui tegevusjuhendaja tööd struktureeritumaks ning isikukesksemaks ning selle võrra on nüüd lihtsam seda tööd teha, kuna kogu süsteem on läbipaistvam. Samas ei olnud kummagi intervjueeritava arvates protsess kerge. Mõlemad tõid välja, et see oli suur vastutus juhatajale, kes kogu vormistusliku poole ja teavitustöö oma kanda võttis. Märgise taotlemise protsessi alguses väga suurt toetust juhataja ei tundnud ning selgitustööd tuli meeskonnas teha palju. Muutusi tõi märgis rakendamine kaasa mitmeid. Põhiliseks juhataja ja tegevusjuhi intervjuude põhjal võib pidada seda, et teenus muutus isikukesksemaks ja eelkõige just sellepärast, et töötajad mõistsid rohkem elukvaliteedi, personaalse lähenemise ja meeskonnatöö olulisust. Järelikult on vaja asutustes tõsta veelgi rohkem teadlikkust kvaliteedi kohta, 2018.aastast seda ka tehakse Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedijuhise näol ning seega võib teadlikus järjest tõusta. Töös saadud tulemused on olulised, kuna nendest tuli välja, millised probleemid tekkisid taotlemise protsessis, kui edaspidi uurida ka teisi asutusi, siis võivad tulla välja kitsaskohad, millele tähelepanu peaks pöörama. Sihtasutusel Nõo Hooldekodu hetkel kvaliteedimärgist ei ole, kuna majanduslikud võimalused ei luba. Aga hea on see, et jätkatakse kvaliteedipõhimõtete järgimist, sest tegelikult ei ole kliendi heaolu ja elukvaliteedi tagamisel vahet, kas lähtutakse EQUASSi või Sotsiaalkindlustusameti poolt välja toodud kvaliteedipõhimõtetest. Oluline on tulemus, mida see endaga kaasa toob, antud valdkonna kontekstis klientidele nende väärikust toetav teenuse pakkumine, kõrge elukvaliteet ning töötajate heaolu.

Description

Keywords

Citation