Nahkmaterjali tutvustamine ja tehnoloogia põhikooli II ja III kooliastmes

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Magistritöö eesmärk on õpetajatele ja õpilastele loodud õppematerjal nahkmaterjali kasutamise kohta. Uurimisprobleemiks on õpilaste ja laiema ühiskonna vähene teadlikkus naha kui materjali kohta. Töös püstitati kolm uurimisküsimust: kui levinud on naha kui materjali tutvustamine tehnoloogiavaldkonna õppeainete tundides; mis on antud teema õpetamisel takistusteks; mis toetaks naha kui materjali tutvustamist õpilastele? Andmekogumise meetodiks oli küsitlus ning vahendiks küsimustik. Küsimustik oli suunatud kõikidele tehnoloogia valdkonna õppeainete õpetajatele. Uuringus osales 60 õpetajat ning nendest ligi pooled õpetajad tutvustavad nahkmaterjali oma tunnis. Oluliste takistustena toodi välja töövahendite, materjali ehk naha ning õppematerjalide puudust. Naha kui materjali tutvustamist õpilastele toetaks eelkõige õppematerjalide olemasolu ning informatsioon töövahendite, naha kasutamise ja saadavuse kohta. Eesmärgi toetamiseks koostati antud töö raames naha kui materjali teemalised õppematerjalid õpetajatele ja õpilastele: töövahendite ja töövõtete kirjeldus; ettekanne naha kasutamise ja kaunistamise võimalustest; õppevideod töövõtete kohta.

Description

Keywords

Citation