Põhikooli 2 ja 3 astme õpilaste enesekohaste hoiakute võrdlus Võru maakonna koolide näitel

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva seminaritöö eesmärk oli uurida põhikooli õpilaste enesekohaste hoiakute erinevusi erinevates vanuseastmetes – üldist enesehinnangut, akadeemilist enesehinnangut, üldist enesetõhusust, akadeemilist enesetõhusust ning huvi ja motivatsiooni. Samuti uurisin hoiakute seost keskmise koolihindega. Valimisse kuulus 71 õpilast, 5-st erinevast Võru maakonna koolist, andmed koguti 12-13 ja 15-16 aastaste õpilaste seast. Õpilased täitsid enesekohaste hoiakute küsimustiku elektrooniliselt e Formularis. Tulemused näitasid, et keskmisel hindel on kõigi eelpool mainitud hoiakutega positiivne korrelatsioon. Kõrgeimad statistiliselt olulised korrelatsioonid keskmisel hindel olid huvide ja motivatsiooni (r = 0,718, p < 0,01) ning akadeemilise enesetõhususe (r = 0,631, p < 0,01) skaalaga. 12-13 aastaste ja 15-16 aastaste õpilaste enesekohaste hoiakute ning huvi ja motivatsiooni skaalade keskmiste skooride vahel ilmnes statistiliselt oluline erinevus akadeemilise enesetõhususe (p =0,029) ning huvi ja motivatsiooni (p = 0,028) skaalal.

Description

Keywords

Citation