Valimiskajastuse kommertsialiseerumine Eesti online meedias 2012 aasta USA presidendivalimiste näitel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida, mil määral on Eesti ajakirjandus võtnud globaalse poliitilise sündmuse nagu USA presidendivalimised, kajastamisel üle lääneliku liberaalse mudeli (Hallin & Swanson 2004, Obijofor & Hanusch 2011:19 kaudu) ajakirjandustavasid. Bakalaureusetöö valimi moodustasid artiklid Postimehest, Eesti Päevalehest, Õhtulehest ja Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaalist. Bakalaureusetöö teoreetilise raamistiku loomisel tugines autor peamiselt postmodernistlike valimiskampaaniaid (Plasser & Plasser 2002, Norris 2000), amerikaniseerumist (Doolan 2009), kommertsialiseerumist (Mancini & Swanson 1996, Esser & Strömbäck 2012:291-292 kaudu) ja avaliku-õigusliku ajakirjanduse rolli (Habermas 1962, Rowland & Tracey 1995) käsitlevatele teoreetilistele lähenemistele. Antud bakalaureusetöö empiirilises osas analüüsis autor enda loodud kodeerimisjuhendi järgi kommertsialiseerumise elementide esinemist 2012 aasta USA presidendivalimiste kajastuses Eesti meedias. Autor analüüsis juhtumiülest kvalitatiivset sisuanalüüsi kasutades üldist artiklite kommertsialiseeritust. Bakalaureusetöö raames kodeeris töö autor 212 artiklit. Bakalaureusetöö tulemustest ja järeldustest leidis autor, et kõikidest kodeeritud artiklitest leidus kommertsialiseerumise elemente 76 protsendil artiklites. Kvantitatiivset ning kvalitatiivset andmeanalüüsi meetodit kasutades leidis bakalaureusetöö autor, et kommertsialiseerunud artikleid leidus valimis 94 protsenti. Valimi puhul, kus uuritud artikli allikas oli rahvusvaheline uudisteagentuur või USA meediakanal leidus kommertsialiseerumist 85 protsendil artiklites ja artiklid, kus ei kasutatud ühtegi allikat või allikaks oli mõni ERRi meediakanal leidus kommertsialiseerumise elemente 74 protsendil artiklitest. Teiste seas leidis autor, et enim kajastatud teema USA presidendivalimiste kajastamisel artiklites olid 54 protsendiga valimiskampaaniad. Avalikku-õiguslikku ajakirjanduse kommertsialiseeritust analüüsides leidis bakalaureusetöö autor, et ERRi uudisteportaal, avaliku-õigusliku väljaandena, ei erine erakanalitest kommertsialiseerituse poolest. Sellest järeldas autor, et avaliku-õigusliku meediakanali kommertsialiseeritus tuleneb püüdest püsida meediaturul konkurentsis.

Description

Keywords

Citation