Teadus- ja arenduskoostöö kvaliteedi tagamine kaitsetööstusettevõtete näitel

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Nii Eestile kui Euroopa Liidule on muutuvas globaliseeruvas maailmas oluline tagada majanduslik konkurentsivõime ning riigikaitse võimekus. Eestil kui väikeriigil tuleb selleks kasutada oma tugevusi, milleks on paindlikkus, innovatsioonile orienteeritud ettevõtted, teadlased ja oma kaitsevägi. Eesti kaitse- ja konkurentsivõime tagamiseks on vaja toimivat teadus- ja arendus- (edaspidi T&A) koostööd riigi, ülikoolide ja kaitsetööstuse vahel. Magistritöö eesmärk on analüüsida T&A koostööd mõjutavaid tegureid kaitsetööstussektoris. Seniste koostööd puudutavate uuringute põhjal võib väita, et kolmepoolset koostööd peetakse oluliseks, kuid koostöö süsteemsel korraldamisel on veel arenguruumi. Uurimisküsimustele vastuste leidmiseks ja uurimisülesannete lahendamiseks on kasutatud nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset uurimismeetodit, andmete kogumisel küsitlust, poolstruktureeritud intervjuud ja dokumendianalüüsi. Uuringu tulemused näitavad, et kaitsetööstusettevõtete jaoks on olulised koostöövormid tootearendus ning projektid. Ülikoolidelt oodatakse pakutavate teenuste ja võimaluste paremat tutvustamist, riigilt selgemat visiooni ning infot tooteid ja teenusi puudutavate vajaduste kohta. Vaja on süsteemset koordineerimist ja kaasamist. Kaitsekoostööd on Eestis uuritud, kuid mitte kaitsetööstuse vaatenurgast ja T&A valdkonnas. Kaitsetööstus on kiirelt arenev valdkond, kus koostööd tehakse erinevate arendusprojektide raames, seega võib edaspidi kaaluda sarnase uuringu läbiviimist projektipõhise koostöö tulemuslikkust hinnates, kuna on teada, et lähiajal tekib rohkem võimalus EL T&A koostööprojektides osalemiseks. Samuti on võimalik käsitleda sama teemat ülikoolide ja riigi vaatenurgast, kuna hetkel keskendutakse valdavalt vaid ettevõtjate hinnangutele koostöö kohta. Tulevikus on võimalik uurida ka seda, kuivõrd on koostöö tulemuslikkus mõjutanud riigi arengukavades seatud eesmärkide täitumist ning kas see on muutnud Eesti ülikoolid rahvusvaheliselt nähtavamaks. Uuringu tulemustest lähtuvalt teeb autor ettepanekud T&A sektoritevahelise koostöö parandamiseks.

Description

Keywords

Citation