Laste interneti liigkasutus ja selle seosed vanemliku vahendamisega

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Tänapäevases IKT-keskses ühiskonnas, kus interneti ning arvutite, erinevate tehnoloogiliste vahendite kasutamine on saanud igapäevaelu osaks, on ka oluline jälgida, mida ning kuidas need tegevused mõjutavad meie elusid, milliseid riske ning probleeme need kaasa toovad. Kuna noored ja lapsed on kõige altimad kasutamaks uusi IKT lahendusi ning just nemad on kõige aktiivsem sihtgrupp, on lastevanematel oluline roll ka laste internetikasvatusel. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada ühe veel Eestis vähe uuritud internetiriski – interneti liigkasutamise – olemus Eesti laste seas, lisaks leida selle seosed erinevate internetikasutuse praktikatega ning vanemliku vahendamise viisidega. Kvantitatiivse uuringu aluseks oli EU Kids Online II andmestik ning valimi suuruseks oli 780 Eesti 11-16-aastast last. Tegemist on Eestis esimese seda teemat käsitleva uuringuga ning esimese EU Kids Online II Eesti andmestikku kasutava üliõpilastööga. Uuringutulemused tõid välja, et Eesti laste seas ei esinenud ühtegi, kes oleks kõikide interneti liigkasutamist uuriva viie väitega täielikult nõus olnud, kuid pea pooled olid täielikult või peeaegu nõus ühe või enama väitega, olles Euroopas selle tulemuse poolest esirinnas. Kolmandik Eesti lastest olid täielikult või peaaegu nõus, et neil on esinenud olukorda, kus nad on viibinud internetis ka siis, kui see neile tegelikult huvi ei paku. Viiendik lastest on väga või üsna sageli proovinud tulutult vähendada internetis veetmise aega. Soolisi erinevusi interneti liigkasutamise väidetele vastamisel Eesti laste seas ei leidunud. Samas selgus, et lapsed, kes veedavad internetis ajaliselt kauem aega, on enam tõenäosed ka kogema interneti liigkasutamise nähte. See sobitub ka teiste uuringute tulemustega (Park et al 2008, Raudsepp 2012, Uri 2007). Leung ja Lee (2011) on leidnud, et mitmetel eesmärkidel internetikasutamine soodustab interneti liigkasutamise esinemise riski ning ka käesolevast tööst lähtus, et lastel, kes tegelesid internetis enamate tegevustega, esines ka interneti liigkasutamise märke enam. Lisaks lähtus tulemustest, et lapsed, kes on kokku puutunud teiste riskidega (nii päriseluliste kui virtuaalsetega), on enam nõustunud interneti liigkasutuse väidetega. Vanemliku vahendamise viisidest ennetab interneti liigkasutamist enim piirav vanemliku vahendamise viis, mis sarnaneb EU Kids Online II üle- Euroopaliste tulemustega (Smahel et al 2012). Regressioonmudel näitas olulist seost Eesti laste interneti liigkasutamisel emotsionaalsete teguritega ning teiste riskide kogemisega. Töö diskussiooni osa arutles interneti liigkasutamise olemuse ning lastevanemate rolli üle. Kui lapsel võib täheldada ilminguid problemaatilisest internetikasutusest (näiteks ei suuda suuda ta interneti kasutamisest loobuda, jätab seetõttu unarusse oma muud tegemised, tunneb pidevat ärevust, häiritust, kui ta internetti ei saa, ning püüded teda internetist eemale tuua on lõppenud tulutult), tuleks internetikasutuse piiramise kõrval jälgida ka lapse psüühikat, emotsioone, sotsiaalset hakkamasaamist ja teiste võimalike riskide kogemist. Muidugi on oluline osa ka lastevanemate teavitamisel erinevatest riskidest, et nende teadlikkus tõuseks ning oskus õigel ajal reageerida, suureneks. Kuna teema on tundlik ning interneti liigkasutamine on keerukas nähtus, on tulevastes uuringutes oluline vaadelda sügavamalt (ja ka kvalitatiivselt) teiste tegurite mõju, nt eakaaslaste, õpetajate mõju, aga ka psüühilisi ja emotsionaalseid aspekte. Kuna praeguste ja tulevaste põlvkondade internetikasutus üha intensiivistub ja muutub üha igapäevasemaks erinevate IKT-vahendite suurema ning laialdasema leviku tõttu, on ning jääb töö teema aktuaalseks. Kuigi digitaalne põlvkond, kes 21. sajandi alguses tehnoloogiliste uuendustega üles kasvas, on juba jõudnud või kohe jõudmas aega, kui ka nemad saavad lastevanemateks, ei vähenda see nende rolli oma laste teadlikul internetikasvatamisel ning internetikasutamise juhendamisel. Internetikasvatus on laste kasvatuse üheks osaks. Nii praegused kui ka tulevased lapsevanemad peaksid teadvustama interneti liigkasutamise riski ja selle tagajärgi. Juba riski teadvustamine ning selle märkide äratundmine annab võimaluse probleemi ennetamiseks.

Description

Keywords

Citation