Supporting teachers’ professional development through guided reflection procedure

Date

2020-07-13

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Ühiskond meie ümber muutub kiiresti, mis eeldab meilt kõigilt oma teadmiste ja oskuste pidevat arendamist ja uuendamist. Eriti oluline on järjepidev professionaalne areng õpetajate jaoks. Nimelt peavad nemad lisaks iseenda täiendamisele toetama õpilasi, et ka neist kujuneksid tuleviku professionaalid, kes on võimelised kohanema praegusel hetkel etteennustamatute ühiskonna ootuste ja vajadustega. Seega pööratakse kogu maailmas aina enam tähelepanu õpetajate arengu toetamisele. Sealjuures muutub ka meie õpetajaskond aina mitmekesisemaks, mis tähendab, et toetust vajavad õpetajad on oma ettevalmistuselt ja ka vajadustelt väga erinevad. Haridusteadlased on üksmeelel, et õpetaja arengu võtmekomponendiks on refleksioon, mis tähendab oma tegevuse mõtestamist, et seostada erinevad teadmised ja kogemused ühtseks tervikuks, rakendamaks neid tulevikus oma tegevuste ja otsuste juhtimisel. Samuti on erinevates uuringutes välja toodud aspektid, mis aitavad tõhusalt reflekteerida – videosalvestiste kasutamine, tähenduslike olukordade mõtestamine, koos kaaslasega reflekteerimine, suunavate küsimuste kasutamine. Samas ei ole aga piisavalt meetodeid, mis eelpool nimetatud aspektid ühtseks tervikuks seoks nii, et need sobiksid erineva kogemusega õpetajate toetamiseks. Käesolev doktoritöö tutvustab suunatud refleksiooni protseduuri ja uurib, kuidas see toetab erineval professionaalse arengu etapil olevaid õpetajaid. Selleks tegid 21 õpetajakoolituse üliõpilast ja 80 õpetajad väljatöötatud refleksiooniprotseduuri läbi ja andsid tagasisidet, kuidas nad tajusid selle tugevusi ja kitsaskohti. Samuti analüüsiti üliõpilaste poolt refleksiooniprotseduuri läbitegemisel loodud refleksioone. Uurimuse tulemused näitasid, et erineva kogemusega õpetajad tajuvad väljatöötatud suunatud refleksiooni protseduuri kasulikuna. Eelkõige hindavad õpetajad võimalust enda õpetamist videosalvestiselt näha, korduvalt oma kogemusi mõtestada, koos kaaslasega reflekteerida ning keskenduda oma tugevustele. Lisaks näitas üliõpilaste refleksioonide analüüsimine, et jõustavate olukordadele keskendumine toetab reflekteerimist. Doktoritöö praktilise väärtusena antakse soovitused, mida arvesse võtta õpetajakoolituse üliõpilaste ja õpetajate toetamisel.
The society around us is changing rapidly, which requires all of us to constantly develop and update our knowledge and skills. Continuous professional development is particularly important for teachers, because in addition to improving themselves, they must support students so that they could become future professionals who are able to adapt to the unpredictable expectations and needs of society. Thus, there is an increasing focus around the world on supporting teacher development. At the same time, our teaching staff is becoming more and more diverse, which means that teachers who need support are very different in terms of their training and also their needs. Educational researchers agree that one of the key components of teacher development is reflection, which means making sense of one's actions in order to combine different knowledge and experiences into a coherent whole for future use in managing one's actions and decisions. Various studies have also highlighted aspects that help to reflect effectively - the use of video recordings, the interpretation of meaningful situations, reflection with one's partner, the use of guiding questions. However, there are not enough methods that integrate the above aspects into a coherent whole so that they are suitable for supporting teachers with different experiences. This dissertation introduces a guided reflection procedure and explores how it supports teachers at different stages of their professional development. To this end, 21 student teachers and 80 teachers carried out the reflection procedure and provided feedback on how they perceived its strengths and weaknesses. The reflections created by the students during the reflection procedure were also analysed. The results revealed that teachers with different experiences perceive the developed guided reflection procedure as useful. In particular, teachers value the opportunity to see their teaching on video, to repeatedly make sense of their experiences, to reflect with their partner, and to focus on their strengths. In addition, the analysis of student reflections showed that focusing on empowering situations supports reflection. As a practical value of the dissertation, recommendations are given that should be considered in supporting student teachers and teachers.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

teachers, professional development, reflection, reflective teaching

Citation