Soovitused tehnoloogiaõpetuse osaoskuse ,,disain ja joonestamine“ sisus ja õpitulemustes

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Magistritöö tutvustab tehnoloogia arengu üldsuundi, mille üheks oluliseks osaks on joonestamis- ja modelleerimisalaste oskuste kaasajastamine ning disainmõtlemise arendamine. Magistritöö eesmärgiks on täiendada osaoskust disain ja joonestamine uue sisu ja õpitulemustega (II ja III kooliaste), mis baseeruvad küsitluste tulemustel. Saadud tulemused peaksid arendama igakülgselt õpilaste tehnoloogilist kirjaoskust. Uurimistöö läbiviimiseks valiti kvalitatiivne andmekogumise meetod. Soovituslike ettepanekute saamiseks koostati küsimused ja viidi läbi teemaintervjuu ehk poolstruktureeritud intervjuu Eesti Disainerite Liidu, Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Sisearhitektide Liidu, Eesti Inseneride Liidu ja teiste eriala tundvate ekspertidega, kellel on pikaajaline töö- ja õpetamiskogemus antud valdkondades. Küsimuste koostamisel võeti aluseks Eesti põhikooli riikliku õppekava tehnoloogia valdkonna sisu- ja õpitulemused

Description

Keywords

Citation