Koostöö blogijatega kommunikatsioonibüroode klientide eesmärkide täitmisel

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Mohit Maurya (2011) sõnul on blogide näol tegemist kanaliga, mis ei ole lihtsalt mööduvaks „moehulluseks“, vaid nähtuseks, mis on tulnud, et jääda ning mõjutada ettevõtjaid enda tarbijaskonnaga tihedamalt ja pidevalt suhtlema (Maurya, 2011:77). Selle mõtte näol oli tegemist teooriaosa ühe meeldivaima tõdemusega, leides sellega kinnitust minu uurimistöö ajendiks olnud küsimustele. Minu uurimistöö peamiseks eesmärgiks oli uurida blogijate rolli erinevate ettevõtete turunduskommunikatsiooni plaanides. Sealjuures soovisin teada saada nii blogijate kaasamise põhjuseid, eesmärke kui ka konkreetsete firmade kogemusi. Lisaeesmärgiks oli uurida, kuidas areneb koostöö blogijatega tulevikus ning millised on Eesti kommunikatsioonibüroode soovitused nii blogijatele kui teistele kommunikatsioonibüroodele tulemuslikuks koostööks. Käesoleva bakalaureusetöö meetodiks oli kvalitatiivne sisuanalüüs, mille käigus viisin läbi kümme semistruktureeritud informandi intervjuud kommunikatsioonibüroode esindajatega ning ühe semistruktureeritud intervjuu Tarbijakaitseameti esindajatega. Intervjueeritavad kümme kommunikatsioonibürood valisin välja nende blogijatega koostöö tegemise kogemuste põhjal. Kõigi intervjuude puhul lähtusin mõningal määral eelnevalt koostatud intervjuukavast, kohandades seda vastavalt vajadusele intervjuude läbiviimise jooksul. Intervjuude analüüsimisel kasutasin induktiivselt deduktiivset kodeerimist, mille käigus koostasin esialgsed koodid vastavalt intervjuude transkriptsioonidele ning hiljem vastavalt uurimisküsimustele, saamaks neile täiendavaid vastuseid. Kõigi intervjuude puhul kasutasin horisontaalset ehk juhtumiülest analüüsi. Läbiviidud intervjuudes selgunud tulemused kattusid suuremas osas teooriaosas väljatoodud seisukohtadega. Peamiste põhjustena blogijate kaasamiseks toodi välja sotsiaalmeedia populariseerumine, traditsiooniliste meediakanalite osakaalu vähenemine ning kogemustel põhineva turunduse laienemine, tänu millele on blogid heaks vahendiks ettevõtete ja tarbijate vahelise dialoogi loomiseks ning sellest tulenevalt ettevõtte kõlapinna suurendamiseks ja tuntuse kasvatamiseks. Sealjuures nähti blogijate eelistena teiste kommunikatsioonikanalite ees eelkõige nende vahetut ja siirast suhtlust enda lugejatega. Analüüsist ilmnes, et olenemata blogi kasulikest omadustest, on blogide kaasamine turunduskommunikatsiooni plaanidesse, nii Eesti ettevõtete puhul kui ka väljatoodud teoorias olevate seisukohtade järgi, küllaltki vähe levinud, mis võib intervjueeritavate sõnul tuleneda ettevõtete ebakindlusest ja hirmust võimalike negatiivsete kajastuste ees ja mõningal juhul ka teadmatusest blogide kui turunduskommunikatsioonikanalite võimaluste osas. Samas tõdeti, et viimastel aastatel on blogijatega koostööde arv olnud kasvavas trendis, mille põhjusteks on nii ettevõtete üha suurenev huvi blogide kaasamise vastu kui ka järjest julgemaks muutunud blogijad, kes näitavad järjest enam üles enda initsiatiivi erinevate ettevõtetega koostöö tegemiseks. Sellest tulenevalt toodi koostöö toimiseks olulise aspektina välja ka kolme osapoole vaheline kommunikatsioon, mis intervjuude põhjal on eelkõige sõbralik, vaba ja vahetu. Blogidega koostöö on mõningate eranditega üldjuhul suusõnaline ning reglementeerimata, millest tulenevalt on neil vaba voli otsustada nii blogipostituste sisu kui ka nende ilmumise üle. Sellisel viisil püütakse tagada võimalikult objektiivsete ning põhjalike kajastuste ilmumine. Üldiselt selgus, et intervjuudes osalenud kommunikatsioonibüroode töös on blogijatel oluline roll, olles selleks sobivate klientide puhul, igapäevaseks vahendiks nende eesmärkide elluviimisel. Sellest tulenevalt võib nii läbiviidud intervjuude kui ka teoreetiliste seisukohtade põhjal järeldada, et ühiskonnas, kus sotsiaalmeediakanalite ning kogemustele tugineva turundusviisi osatähtsus on järjest suurenemas, on blogi oluliseks turunduskommunikatsioonikanaliks ettevõtete ja tarbijate vahelise vahetu dialoogi loomisel ning sellest tulenevalt ettevõtete eesmärkide täitmisel.

Description

Keywords

Citation