Õppijate käitumismustrid programmeerimisülesande lahendamisel: logifailide analüüs

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Programmeerimise õppimisel on suur osa iseseisval ülesannete lahendamisel ning õpetajad ei näe, kuidas õppijad tulemuseni jõuavad, eriti on see nii MOOC-idel (vaba juurdepääsuga e-kursustel). Programmeerimisülesannete lahendamise protsessi uurimine võib anda õpetajale väärtuslikku informatsiooni. Magistritöös seati eesmärgiks programmeerimiskeskkonna Thonny logifailide põhjal leida vastused järgmistele küsimustele: Millist informatsiooni on võimalik Thonny logifailidest koguda õppijate tegevuse kohta? Millised on õppijate erinevad käitumismustrid programmeerimisülesannete lahendamisel MOOC-i "Programmeerimise alused" kokkuvõtva arvestusülesande näitel? Milliseid õppijatüüpe saab eristada ülesande lahendamise käitumismustrite alusel? Õppijate käitumismustrite analüüsimisel võeti aluseks, kas nad lahendasid ülesannet järk-järgult või mitte, s.t kas nad kirjutasid programmi osade kaupa ja vahepeal ka testisid selle tööd või testisid esimest korda alles siis, kui olid suurema osa lahendusest valmis kirjutanud. MOOC-i kokkuvõtva arvestusülesande lahenduste kontekstis saab öelda, et nendest seitsmest õppijast, kellel läks kõige kauem aega ning oli kõige rohkem veateateid ja korduvaid veateateid, ei töötanud keegi järk-järgult.
Solving individual tasks plays an important role while studying programming and teachers do not see how learners achieve the result, especially in case of MOOCs (massive open online courses). Investigating the process of solving programming tasks can provide the teacher with valuable information. The aim of this thesis is to find answers to the following questions based on the log files of the programming environment Thonny: What information can be collected from Thonny’s log files about learners' behaviour? What are different learners' behaviour patterns of solving programming tasks based on the example of a summary task of a MOOC "Introduction to Programming"? What types of learners can be distinguished on the basis of the behaviour patterns of task solving? The analysis of the learners' behaviour patterns was based on whether they solved the task gradually or not, i.e. whether they wrote the programme in parts, and in the meantime also tested their work or tested it for the first time only when they had written the bulk of the solution. In the context of the solution of the MOOC’s summary task, one can say that the seven learners who spent the most time and who had the greatest number of error messages and repetitive error messages, did not work gradually.

Description

Keywords

Citation