Colorectal cancer care and outcomes – evaluation and possibilities for improvement in Estonia

Date

2022-07-06

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Kolorektaalvähk on üks sagedamaid vähihaigestumuse ja -surma põhjuseid maailmas. Sõeluuringuga on võimalik vähendada kolorektaalvähi haigestumust ja suremust. Töö eesmärk on hinnata kolorektaalvähi haigestumust, ravikvaliteeti ja elulemust Eestis ning leida võimalusi tulemuste parandamiseks. Eesti Vähiregistrist saadud andmete põhjal analüüsiti pikaajalisi haigestumuse ja elulemuse trende. Diagnostika ja ravi muutuste hindamiseks kasutati kolorektaalvähi patsientide 1997. ja 2011. aasta kohortide andmeid. Viidi läbi randomiseeritud uuring, et hinnata operatsioonipreparaatide intraarteriaalse metüleensinisega värvimise mõju lümfisõlmede leidmisele. Käär- ja pärasoolevähi haigestumus Eestis suurenes uuringuperioodil. Viimaste aastate haigestumuse tõus vanuserühmas 60–69 ja I staadiumi osakaalu tõus viitavad sõeluuringu mõjule. Elulemus paranes oluliselt, kuid jäi siiski ligikaudu 10% võrra madalamaks võrreldes Põhjamaadega. Haigestumuse ja elulemuse trendid erinesid alapaikme, soo, vanuse ja staadiumite lõikes. Oluliselt madalam elulemus ilmnes III staadiumi maksanurga vähi korral, mille põhjuste selgitamiseks on vajalikud täiendavad uuringud. Diagnostika ja multimodaalne ravi on Eestis oluliselt paranenud, kuid tuvastati siiski mitmed probleemkohad. Jätkuvalt on probleemiks hilinenud diagnoosimine, metastaatilise haiguse osakaal püsib kõrge ja tõusnud on erakorraliste operatsioonide hulk. Metüleensinisega värvimine parandab oluliselt staadiumi määramise täpsust, võimaldades seeläbi loobuda osadel patsientidel ebavajalikust adjuvantsest keemiaravist. Kolorektaalvähi haigestumuse ja suremuse vähendamiseks tuleb võidelda riskiteguritega ja tõhustada sõeluuringut läbi suurema hõlmatuse ja kvaliteedi tagamise. Tuleb teha pingutusi varase avastamise, õigeaegse diagnoosimise ja ravi tagamiseks kõigile patsientidele ja ravikvaliteedi pidevaks jälgimiseks.
Colorectal cancer is one of the leading causes of cancer incidence and mortality with increasing occurrence in the world. Organised screening programs can effectively reduce incidence and mortality. The general aim of this thesis was to evaluate colorectal cancer incidence, quality of care and survival in Estonia and find possibilities for improvement. Estonian Cancer Registry provided data for the analysis of long-term incidence and survival trends. Changes in diagnosis and treatment were examined using data on two patient cohorts diagnosed in 1997 and 2011. A randomised controlled trial was conducted to assess the effect of intra-arterial methylene blue staining of resected colorectal cancer specimens on the accuracy of lymph node staging. Colorectal cancer incidence increased steadily over the study period. A recent surge in age group 60–69 along with the rise of stage I tumours suggest an effect of the introduction of screening. Survival improved significantly but remained considerably lower than in Northern Europe. Substantial heterogeneity was observed across subsites, sex, age and stage groups. We observed a distinct survival disadvantage among stage III hepatic flexure cancer patients, further research is required to identify the underlying reasons. Major advancements were seen in diagnosis, staging and treatment, but several areas of further improvement were identified. Diagnostic delay is a major obstacle, the proportion of metastatic disease remained high and an increase in emergency surgery was seen. By significantly improved staging accuracy, methylene blue staining could avoid unnecessary adjuvant chemotherapy in a number of patients. To reduce CRC incidence and mortality, it is necessary to tackle risk factors and increase screening effectiveness through better participation and quality assurance. Efforts are necessary to ensure early detection, timely diagnosis and treatment for all patients and continuous monitoring of the quality of care.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

diagnosis, quality of care, survival rate, Estonia

Citation