Conceptualizing Engagement Modes: Understanding Museum–Audience Relationships in Latvian Museums

Date

2016-02-16

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Doktoritööl “Kaasamisviise kontseptualiseerides: mõtestades muuseumi-auditooriumi suhet Läti muuseumides” on kaks põhilist eesmärki. Töö empiirilise osa eesmärgiks on uurida, kuidas muuseumid mõistavad auditooriumide kaasamist ja kuidas nad suhtlevad aktiivsete auditooriumidega. Töö laiem, teoreetiline eesmärk on tutvustada uut muuseumiauditooriumide kaasamise kontseptsiooni. Töö põhineb neljal omavahel seotud uuringul, mis käsitlevad Läti muuseumides kohapeal ja online-keskkonnas suhtlevate auditooriumide suhet muuseumidega. Doktoritöö aluspõhimõte on muuseumi käsitlemine demokraatliku institutsioonina. Uuringute andmed on pärit intervjuudest, mis on tehtud Läti muuseumitöötajatega ja –külastajatega, ning sotsiaalmeedia sisuanalüüsist. Andmeid on analüüsitud kvalitatiivseid sisuanalüüsi vahendeid kasutades ja põhistatud teooria raamistikus. Lisaks Läti muuseumides toimuvate kaasamistegevuste analüüsile, arendab doktoritöö välja ka auditooriumide kaasamisviiside kontseptuaalse mudeli. Töös tuuakse välja Läti muuseumide kaasamisprotsesse mõjutavad sisemised ja välimised tegurid. Töös jõutakse järeldusele, et iga muuseumi unikaalne olukord ei toeta normatiivset lähenemist standardiseeritud kaasamisviiside võttestikule. Doktoritöö tulemusena rõhutatakse, et muuseumis kohapeal ja võrgukeskkonnas kasutatavate kaasamisviiside tasakaalustatud võttestik, milles on esitatud erinevaid auditooriumide tegevuste ja võimu jagamise viise, on kontekstitundlik ja oluline demokraatiat edendav abivahend.
The PhD Thesis “Conceptualizing of Engagement Modes: Understanding Museum – Audience Relationship In Latvian Museums” has two main aims. The empirical aim is to explore how museum professionals understand audience engagement and interact with active audiences. The broader theoretical aim is to introduce a novel conception of museum audience engagement. Research is based on four related studies exploring museum relationships with audience in online and on-site in Latvian museums. The trend of democracy and a notion of a museum as a democratic institution provide a context for the study. The sources of data are interviews with museum professionals and visitors and social media content created by museums. The main data analysis methods involve content analysis and grounded theory. Apart from engagement analysis in Latvian museums, the study develops concepts related to audience engagement in museum context and conceptualizes engagement modes. The study debates internal and external factors influencing audience engagement in Latvian museums and as result claims that unique context of each museum institution does not support normative approach towards standardized engagement repertoire in museums. Balanced engagement repertoire online and on-site representing variety of engagement modes in terms of audience activity and power sharing is context sensitive and significant tool of democratization.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.

Keywords

muuseumid, auditoorium (meedia), kaasamine, auditooriumiuuringud, Läti, museums, audience, civic participation, audience studies, Latvia

Citation