Rahvaraamatukogude turundustegevus Pärnu maakonnas

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Lõputöö alguses anti vastava ala kirjandusele tuginedes ülevaade turunduse mõiste ja juhtimise olemusest, erinevatest turunduskanalitest ja kommunikatsioonivahenditest ning erinevate autorite raamatukoguturunduse käsitlustest. Lisaks selgitati organisatsiooni brändi ja maine ning kliendi mõistet. Töö eesmärgiks oli uurida rahvaraamatukogude turundustegevuse olemust Pärnu maakonnas kliendi vaatest lähtuvalt. Töös selgitati välja, kui oluliseks peavad raamatukogu kliendid turundust raamatukogu jaoks, milliseid turunduskanaleid ja –strateegiaid eelistatakse kasutada raamatukogus ning kui nähtav on raamatukogu oma tegevusega kohalikus kogukonnas. Antud teema on tähtis, kuna tänapäeval on edukad need raamatukogud, kes tunnevad oma kliente ja nende vajadusi. Raamatukogu töötajatel on võimalus kasutada tervikliku turunduse kõiki koostisosi, et nende kasutamise kaudu jõuda erinevate sihtgruppideni ning seeläbi kliente hoida ning paremini teenindada. Samuti igal raamatukogu kasutajal on omad ootused ja ettekujutused raamatukogu turundustegevusest. Sisuanalüüsi tulemusel saadi ülevaade Pärnu maakonna rahvaraamatukogude turundustegevustest ja kasutusel olevatest turunduskanalitest. Käeolev lõputöö täitis oma eesmärgi, kuna töö käigus leiti vastused sissejuhatuses esitatud küsimustele. Autor kasutas kvalitatiivset lähenemisviisi ning andmekogumismeetodina poolstruktueeritud intervjuud, kuna intervjuu käigus oli hea esitada täiendavaid küsimusi. Uuringu valimi moodustasid 15 Pärnu maakonna rahvaraamatukogu kasutajat. Töös selgitati välja, et raamatukogu kliendid peavad oluliseks raamatukoguhoidja poolt läbiviidavat turundustegevust, kuna selle kaudu on võimaldatud parem ligipääs raamatukogu teenustele, üritustele, näitustele, ressurssidele ja informatsioonile ning raamatukogu tegevus on avatum. Analüüsi tulemuste põhjal võib väita, et raamatukogu klientidele meeldib, kui raamatukoguhoidjad kasutavad erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid ja turundusstrateegiaid. Kahe töö uuringu võrdlusest selgus, et turundusstrateegiana eelistavad nii raamatukogu kasutajad kui töötajad suust-suhu-turundust. Kokkuvõtteks võib öelda, et raamatukogu kliendid olid rahul raamatukogu mainega ning nende hinnangul on raamatukogu täiesti nähtav oma tegevusega kohalikus kogukonnas.

Description

Keywords

Citation