Isiksus ja elukäik: kas enda tajutud isiksuseomadused on seotud elukäigu kirjeldustega

Date

2010-05-26T06:01:15Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva töö sisuks on uurida, kuidas on isiksuse kirjeldused seotud inimese elukäigu andmetega. 166 inimest (vanuses 59-89) täitsid küsimustiku, mis hõlmas demograafilisi andmeid, väärtusi, isiksust, rahulolu ja enesehinnangut puudutavaid küsimusi. Töö metoodika on korrelatiivne ning ei võimalda seega teha järeldusi põhjuslike seoste kohta. Tulemused viitavad, et nii isiksuse dimensioonid kui ka iseloomulikud kohastumused on seotud sellega, millistena inimesed kirjeldavad oma eluteed ning millistest sündmustest nende elukäik koosneb, kusjuures valdkonniti seoste tugevus varieerub. Samuti ei väljendu isiksusedimensioonide seosed ei alati otseselt, vaid kohati läbi vahendajate, nagu näiteks enesehinnang. Edasist uurimist väärib kindlasti ka leid, et elunarratiivi keerukus võib olla samaväärselt või isegi enam seotud sotsiaalsuse ning kollektivistlike väärtustega kui avatusega.
The study investigated the interconnections between personality measures and one’s lifecourse. 166 subjects (age ranging from 59-89) completed a questionnaire consisting of demographic data, values, personality, self-esteem measures as well as a life-line interview. The study is correlational and makes no claims on causal relationships amongst these variables. The result show that both personality dimensions as well as characteristic adaptations are (inter)connected with how people describe their life-journeys and of what kind of events their lives are comprised of. The strength of these correlations varies between different fields of life. Also, the effect of personality dimensions is not always straightforward, but may be mediated by such constructs as for example self-esteem. The finding that the role of social behaviour as well as collectivistic values may be as important as or even more important than openness to experience also deserves further investigation.

Description

Teadusmagistritöö

Keywords

magistritööd, isiksus, elukäik

Citation