Avalik diplomaatia ja selle mõju Euroopa Liidu laienemisel

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikooli Euroopa kolledž

Abstract

Uurimisteema on aktuaalne, kuna Euroopa Liidu välispoliitika, laienemine ning kodanikkonna kasv on palju kõneainet pakkuv temaatika. Lisaks liikmes- ja kandidaatriikide sisepoliitikale kui ka Euroopa Liidu sees toimivatele poliitilistele jõududele, mis laienemist mõjutavad, muutub oluliseks avalik diplomaatia, mis on üks poliitika tegemise vahenditest. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli analüüsida avaliku diplomaatia olemust ja hinnata selle mõju Euroopa Liidu laienemise valdkonnas. Selleks, et Euroopa Liit suudaks tulevikus olla edukas, peab EL laienemispoliitika säilitama oma läbipaistvust ja usaldatavust ning seda on võimalik mõjutada avaliku diplomaatia tegevustega. Tegevuste kategoriseerimine dimensioonidesse ning loogilise mudeli olemusel tuginev relatiivne analüüs võimaldab luua selgemat arusaama ning välja tuua aspekte, mis vajavad lisaressursside rakendamist. Meetod Magistritöös kasutati empiirilise materjalina avatud küsimustega ekspertintervjuusid laienemise ala spetsialistidega ja sekundaarseid andmeid ametlikest allikatest ning Eurobaromeetri uuringutest. Analüüs teostati tuginedes loogilisele mudelile ning avaliku diplomaatia sisend- ja väljundtegurite mõju määratlusel kasutatai relatiivset hindamise meetodit. Uurimistulemused Uurimise tulemused näitasid, et Euroopa Liidu laienemise valdkonnas on avalikul diplomaatial puudu ühtse sõnumi olemasolu ning avaliku diplomaatia temaatikaga seotud artiklite konkreetne arvuline määratlus. Oluline on finantseeringu ehk eelarve eraldamise suurendamine, ametnikkonna koolitamine ja vajaliku varustuse võimaldamine koormusega toimetulekuks, et tagada institutsioonide ja programmide areng ning parem rahvusvaheline toetus ja koostöö partnerlussuhetes. Olemas on vajalikud igapäevast informatsiooni edastavad veebiportaalid ja toimivad teavitustegevused, programmid ning spiikrid tagamaks kahesuunaline ja tasakaalustatum meediakajastus. Seega, tuginedes loogiise mudeli sisend- ja väljundtegurite analüüsile selgus, et avaliku diplomaatia mõju Euroopa Liidu laienemise valdkonnas on olnud tõhus, kuna planeeritud töö on suurel määral teostatud ning selle tõttu on ka saavutatud tulemeid. Kas ja miks peaks teemat edasi uurima Teemat on oluline edasi uurida, kuna avaliku diplomaatia mõju on digitaliseeritud maailmas üha suurenev ning jätkub akadeemiliste uuringute vajadus antud valdkonnas. Oluline on avaliku diplomaatia mõju määratlemine nii Euroopa Liidu teistes poliitvaldkondades kui ka liidus tervikuna. Liidu üleüldise mõju määratlemisel on soovituslik kasutada hindamiseks T. Saaty poolt välja töötatud analüütilist hierarhiate meetodit, mille rakendamine nõuab piisava finantseeringu olemasolu.

Description

Keywords

Citation