Epigenetic profiles of monocytes, monocyte-derived macrophages and dendritic cells

Date

2014-03-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Immuunsüsteemi peamiseks ülesandeks on kaitsta organismi nakkushaiguste eest vältides samal ajal oma kudede kahjustamist. See tagatakse immuunrakkude mitmetasandilise reguleeritud koostöö tulemusena. Käesolev uurimus keskendub dendriitrakkudele, mis on immuunsüsteemi peamised antigeeni esitlevad rakud. Dendriitrakkudel on oluline roll nii immuunvastuse esilekutsumises kui ka kahjulike reaktsioonide mahasurumises. Nad töötlevad võõrast materjali ning presenteerivad seda oma raku pinnal teistele immunrakkudele, juhtides seeläbi teiste immuunrakkude tegevust. Koostöös monotsüütide, makrofaagide ja teiste immuunrakkudega, tagavad dendriitrakud organismi immuuntasakaalu. Katseklaasis, aga ka põletikukoldes, saadakse dendriitrakke veres tsirkuleerivatest monotsüütidest. Monotsüütidest pärinevaid dendriitrakke uuritakse jätkuvalt väga põhjalikult ning nad on praegusel hetkel ühed kõige lootustandvamad rakud vähi ja mitmete autoimmuunsete haiguste immuunteraapias. Selle töö eesmärgiks oli uurida geeniregulatsiooni muutusi, mis toimuvad monotsüütides nende diferentseerumisel dendriitrakkudeks ning tuvastada erinevusi monotsüütides noortel ning vanadel inimestel. Uurisime geenide avaldumise regulatsiooni epigeneetilisi muutuste abil monotsüütide diferentseerumisel. Epigeneetika on teadus, mis proovib selgitada, kuidas väga piiratud arve geene saab aluse panna erinevatele rakutüüpidele mõjutamata sealjuures DNA järjestust. Monotsüüdi diferentseerumisel makrofaagiks ja dendriitrakuks leiavad aset mitmed epigeneetilised muutused. Kirjeldasime monotsüütide, monotsüütidest pärinevatel makrofaagide ja dendriitrakkude geeniekspressioone, histoonide modifikatsioone ja mikroRNA profiile. Näitasime, et geenide aktiivsus ja histooni modifikatsioonide muster on väga hästi korreleeritav. Kirjeldasime dendriitrakkude ja makrofaagide mikroRNA ekspressiooni profiile, millest leidsime mitmeid ülesreguleeritud mikroRNAsid, sealhulgas ka varem kirjeldamata miR-511. Lisaks diferentseerumisele, kirjeldasime ka mitmeid erinevalt metüleeritud alasid vananemisel noorte ja vanade indiviidide monotsüütides, mis võivad osutuda kasulikuks mõistmaks paremini epigeneetika rolli vananemisel ning pakkumaks tulevikus uusi lähenemisi põletikuliste protsesside kontrolliks.
The purpose of the immune system is to protect the body against diseases meanwhile avoiding damaging of tissues. This is provided by tightly regulated multilevel cooperation of the immune cells. This thesis focuses on dendritic cells; main antigen presenting cells in immune system. Dendritic cells are important both in inducing immune responses and in suppressing harmful reactions. They process foreign material and present it on their cell surface to other immune cells, thereby mediate the action of other immune cells. In cooperation with monocytes, macrophages and other immune cells, dendritic cells help to maintain the immune homeostasis in organisms. In vitro, but also in case of an infection, dendritic cells are rapidly generated in large numbers from monocytes. These monocyte-derived dendritic cells are under going extensive study and are currently the most promising cell type to be used in immunotherapy for cancer and various autoimmune diseases. The aim of this thesis is to study the changes in gene regulation in monocyte differentiation to dendritic cells and to identify differences in monocytes in young and elderly individuals. We studied gene expression regulation through epigenetic changes in monocyte differentiation. Epigenetics is a study that tries to clarify how limited number of genes can define different cell types without affecting the DNA sequence. In the differentiation of monocytes into macrophages and dendritic cells, several epigenetic changes take place. We described gene expression profiles, histone modifications and microRNA profiles in monocytes, monocyte-derived macrophages and dendritic cells. We showed that gene activity and histone modifications are in good correlation. We also described updated microRNAs expression profiles of dendritic cells and macrophages that revealed several upregulated miRNAs, among others novel miR-511. In addition to differentiation, we also described several differentially methylated CpG sites in monocytes of young and elderly individuals during ageing process that may be useful to better understand the role of epigenetics in ageing and provide new approaches to control inflammatory processes in future.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.

Keywords

immuunvastus, dendriitrakud, monotsüüdid, geeniregulatsioon, epigeneetika, micro RNA, immune response, dendritic cells, monocytes, gene regulation, epigenetics, micro RNA

Citation