Väga varajaste enneaegsete areng ja käitumine 5-aastasena 5-15 küsimustiku põhjal

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud seminaritöö eesmärk oli hinnata 5-aastaste väga varajaste enneaegsete (< 29 GN) laste käitumist ja arengut 5-15 (Five to Fifteen, FTF) küsimustiku põhjal, mille täitsid laste vanemad. Küsimustik hõlmab kaheksa eri valdkonda: motoorika, täidesaatvad funktsioonid, mälu, kõne, taju, õppimine, sotsiaalsed oskused ning emotsionaalsed- ja käitumisprobleemid. Valimisse kuulus 30 enneaegset ja 40 ajaliselt sündinud last. Enneaegsetel ilmnes kontrollgrupiga võrreldes rohkem probleeme motoorika, täidesaatvate funktsioonide, taju, kõne ja õppimise alaskaaladel. Võrreldes vanusenormidega ilmnes enneaegsetel kõigil alaskaaladel vähemalt mõningasi raskusi. Soolised erinevused ilmnesid vaid kontrollgrupil: poiste vanemad märkisid rohkem probleeme täidesaatvate funktsioonide, mälu, õppimise ja sotsiaalsete oskuste alaskaalal. Vanemate haridustase avaldas mõju vaid õppimise alaskaalale enneaegsete grupis. Lisaks hinnati skaalade sisereliaablust ja leiti skaaladevahelised korrelatsioonid. Ühtlasi arutlen tulemuste, erinevuste võimalike põhjuste ja nii 5-15 küsimustiku kui ka antud töö kriitika üle.

Description

Keywords

Citation