Electrochemical characteristics of Bi(hkl) and micro-mesoporous carbon electrodes in ionic liquid based electrolytes

Date

2022-05-16

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Tänapäeva tehnoloogias ja teaduses on olulisel kohal moodsad energia muundamise ja salvestamise seadmed. Ioonsed vedelikud omavad olulist tehnoloogilist potentsiaali antud seadmetes tänu nende kõrgele keemilisele stabiilsusele, laiale variatsioonile ning rakendatavusele nii elektrolüüdi kui solvendina. Selleks, et disainida effektiivsemaid ja kõrgema erienergiaga energiasalvesteid on oluline mõista mehhanisme, mis mõjutavad energia salvestamist ioonseid vedelikke rakendavates süsteemides, nagu näiteks super- ja hübriidkondensaatorites. Elektrilise kaksikkihi (EKK) tekke ja dünaamika ning lisandite mõju, nagu näiteks halogeniid ja leelismetalli ioonid, vesi ja orgaanilised solvendid, uurimine võimaldab meil teadlikult disainida paremaid elektrokeemilisi seadmeid. Antud töös uuriti nii mudelelektrood-süsteeme, et näidata lisandite mõju EKK tekkele vismuti monokristalli eri tahkudel, kui ka superkondensaatori test-rakke, et kontrollida, kuivõrd fundamentaaluuringutest saadavad teadmised on rakendatavad ka reaalsetes seadmetes. Antud töös kasutati elektrokeemilise impedantsspektroskoopia, skaneeriva tunnelmikroskoopia ja alalisvoolu elektrokeemilisi meetodeid, et iseloomustada erinevate ioonsete vedelike mahtuvuslikke, takistuslisi ja adsorptsioonilisi omadusi vismuti monokristallide ja mikro-mesopoorse süsinikmaterjali piirpinnal. Lisaks vaadeldi erinevate pindaktiivsete lisandite mõju vastavate süsteemide omadustele. Tulemustest nähtub, et kõige olulisemat mõju vastavate süsteemide elektrood│elektrolüüt piirpinnale omavad ioonse vedeliku anioonid ning lahustunud molekulid mis omavad tugevat vastastikmõju anioonidega. Näidati, et anioonide varieerimine muudab oluliselt piirpinna mahtuvust, eriti polariseeritavamate anioonide nagu näiteks halogeniid-ioonide puhul. Skaneeriva tunnelmikroskoopia tulemustest võib järeldada, et mahtuvuse muutus on tingitud kõrgelt struktureeritud tiheda adsorptisoonilise kihi tekkest vismuti monokristallide piirpinnale. Samuti uuriti vee kui lisandi mõju Bi│ioonne vedelik süsteemile. Kõrge hügroskoopsuse tõttu on väike vee lisand levinud paljudes uuritavates süsteemides, ning vastava mõju hindamine omab olulist väärtust rakendustele. Ka siin leiti, et kõige olulisem muutus puudutab ioonse vedeliku anioone, mis veemolekulide olemasolu korral on võimelised moodustama hüdrateeritud komplekse, mis omavad olulist mõju vismutelektroodi mahtuvuslikele omadustele, eriti positiivse pinnalaengu korral. Samuti on vee-lisandil arvestatav mõju takistuslikele parameetritele, kuna vesi on elektrokeemiliselt ioonsetest vedelikest vähem stabiilsem. Ioonsete lisandite mõju superkondensaatorites uurimiseks võrreldi puhast ioonset vedelikku kui elektrolüüti sisaldavat süsteemi ning lisati nendele nii halogeniid kui ka leelismetalli ioone. Vastavad lisandid olid kasutusel abrosbeerituna mikro-mesopoorses süsinikmaterjalis, milles oluline osa poorsusest on suurematele ioonse vedeliku anioonidele ja katioonidele suletud. Seega võis eeldada, et väikesemad lisandi-ioonid on peamiselt kontsentreerunud materjali mikropooridesse. Näidati, et kuigi leelis-metallide ioonid ei oma olulist mõju superkondensaatori mahtuvusele, siis halogeniidioonid aitavad parendada süsteemi elektrokeemilisi omadusi olulisel määral. Seega on ka antud süsteemides aniooni mõju elektrokeemilistele omadustele ja EKK tekkele määrava tähtsusega. Täpsem impedants-spektrite analüüs võimaldas lahtutada vastava mõju nii mahtuvuslikuks kui ka laengu-ülekande komponentideks, aidates mõista halogeniidioonide mõju hübriidkondensaatorile.
Recently, the energy crisis has become more and more serious. Thus, it is important to accelerate energy upgrading and establish the growth of new energy economics. As one of the carriers of global energy transformation, the development of electric vehicles may contribute to establishing the electrification of society and the transformation of industrial structure. However, the rapid development of electric vehicles still represents several challenges and limitations, such as the charging capacity of power sources involving batteries and supercapacitors. With the continuous iteration in the technological progress of battery and supercapacitor materials, efforts have been made to develop high-performance electrochemical energy storage devices. The electrochemical energy storage process, in principle, occurs at the electrode-electrolyte interface. It is of great significance to study the electrochemical behavior at the interface. Therefore, the electrochemical behavior and energy storage characteristics of the electrode-electrolyte interfaces were studied in this work, aiming to achieve high capacitance performance. Ionic liquids (ILs) composed of anions and cations can show high thermal, chemical and electrochemical stability. This work focused on the electrochemical characteristics of the pure IL and IL salt mixtures. Regarding electrode materials, Bi(hkl) and micro- and mesoporous carbon electrodes were studied. As an excellent alternative electrode material for traditional mercury electrodes, bismuth electrode with low toxicity has been widely studied in the Department of Physical Chemistry, University of Tartu. The capacitance-potential curves of pure IL and IL salt mixtures at the Bi(111) electrode were discussed in this work, mainly conducted by the cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy methods. The capacitance peaks of capacitance-potential curves suggest that the specifically adsorbed anions (i.e., I‾ and Br‾) can increase the capacitance. Additionally, electrochemical characteristics of water-contained ILs at Bi(hkl) electrodes were studied. The capacitance-potential curves have seen anomalous capacitance peaks due to the specific interaction between water and anions. Interestingly, small amounts of adsorbed water molecules do not affect the electrochemical stability potential range of the base electrolyte but contribute to the increase of capacitance. According to the equivalent circuit modeling fit of experimental impedance data, the kinetics of surface processes (mass transfer and faradaic characteristics) were shown in the resistance-potential curves. To characterize the surface structure of the interface in a nanoscale, in situ scanning tunneling microscopy measurement was applied to image the surface structure of electrodes in IL within the potential range applied. Results found that the highly ordered structures on Bi(111) and Bi(011 ̅) planes were recorded relating to the strongly adsorbed anions consistent with electrochemical results. Since the specifically adsorbed halide ions (Br‾, I‾) at the Bi(111) electrode can increase the capacitance at the interface, it is assumed that such halide ions could help improve the capacitance performance of supercapacitors. The pure IL, IL salts mixture containing halide ions and IL salts mixture containing alkali ions were applied to impregnate the micro- and mesoporous carbon electrodes of supercapacitors. Compared to the pure IL treated supercapacitor, supercapacitors treated with halide salt mixtures showed higher capacitance. In contrast, alkali salt mixtures did not improve the capacitance performance of the supercapacitor. Moreover, supercapacitors treated with halide (positive electrode) and alkali (negative electrode) salt mixtures showed consistently high capacitance, suggesting an effective doping methodology by symmetrically stabilizing both electrodes. According to the equivalent circuit modeling fit of experimental impedance data, the enhanced capacitances are attributed to the pseudocapacitive effect originating in the specifically adsorbed and redox-active halide ions within and near the carbon pores.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

ionic liquids, electrochemistry, energy storage, condensers (electricity)

Citation