Sotsiaalpedagoogiline lähenemine töös probleemidesse sattunud noortega rahvusvahelise kirjanduse põhjal

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Minu bakalaureusetöö „Sotsiaalpedagoogiline lähenemine töös probleemidesse sattunud noortega rahvusvahelise kirjanduse põhjal“ on pühendatud tööle noortega, keda on vaja õigele rajale tagasi aidata. Huvi sellise teema vastu tekkis töötades vanglas ja nüüd ka kooli sotsiaalpedagoogina. Oma igapäevatöös näen, millised lähenemised noortele on tulemuslikud ja millised mitte. Juhendaja Marju Seljaga arutades märkasin, et see mis võiks aidata, näib seostuvat sotsiaalpedagoogikaga. Kõigepealt lugesin läbi Anton Makarenko Pedagoogilise poeemi, milles ta tutvustab ilukirjanduslikus vormis oma kogemusi sotsiaalse kasvatuse rakendamisest alaealiste õigusrikkujate koloonias. Seepeale otsustasingi lähemalt tundma õppida sotsiaalpedagoogilisi lähenemisi, mida kasutatakse erinevates maades tänapäeval, ja kirjutada sellest oma bakalaureusetöös. Minu bakalaureusetöö eesmärk on juhtida tähelepanu sotsiaalpedagoogilise lähenemise vajalikkusele töös probleemidesse sattunud noortega, kuna sellest võiks olla suur abi. Otsisin vastust küsimusele, milliseid sotsiaalpedagoogikal põhinevaid korralduslike vorme ja meetodeid tutvustatakse teiste maade kirjanduses ning mida neist sobiks Eestis kasutusele võtta. Uurimismaterjaliks ongi rahvusvaheline erialakirjandus. Jõudsin oma töös selgusele, et sotsiaalpedagoogiline lähenemine on kasulik ja pikaajalise mõjuga töös juba probleemidesse sattunud noortega, aga ka ennetustöös. Sotsiaalpedagoogilises sotsiaaltöös käsitletakse noort tervikuna, võttes arvesse kõiki tema tahkusid ja omadusi, tema elukäiku ja keskkonda. Töö toimub noortega koos nende endi argipäevas, mitte hierarhiliselt eraldatud maailmades. Põhiliselt on bakalaureusetöö koostatud kirjanduse põhjal. Lisaks erialakirjandusele lugesin läbi hulga ilu- ja teatmekirjandust ning interneti allikaid, mis seostub sotsiaalpedagoogilise mõttelaadiga ja aitab sellesse süveneda. Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis lõin uurimusele tausta, kirjeldades Eesti praegust tööd probleemidesse sattunud noortega. Teine peatükk on pühendatud teiste maade kogemuste ülevaatele. Kolmas peatükk on arutelu.

Description

Keywords

Citation