Is 'fitness' a primitive or a propensity? Diagnosing the role of explanatory reductionism on differing standards of scientific definitions

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

This thesis explores the disagreement between the two earliest attempts by philosophers of biology to explain the meaning and explanatory role of evolutionary fitness in the theory of natural selection. I compare two interpretations of fitness: the propensity interpretation and the primitivist interpretation. Both aimed to solve the charge that due to the way fitness had been construed by biologists, the theory of natural selection offers circular explanations. I argue that their disagreement was not in their different understanding of what fitness is, but in their standards for a successful definition of fitness that would solve the charge. The primitivist interpretation required a reductive definition of fitness, while the propensity interpretation did not.

Description

Antud magistritöös võrdlen kaht bioloogia filosoofide kõige varasemat püüet selgitada evolutsioonilise kohasuse tähendust ja seletuslikku rolli loodusliku valiku teooras. Esimene püüe oli kohasust tõlgendada kui statistilist kalduvust (propensity). Teine püüe oli tõlgendada kohasust kui loodusliku valiku teooria primitiivset ehk definitsioonita mõistet. Mõlema tõlgenduse eesmärk oli lahendada tsirkulaarsusprobleem, mille järgi on kohasus bioloogide poolt defineeritud viisil, et loodusliku valiku teooria pakub tsirkulaarseid seletusi. See töö kaitseb väidet, et tõlgenduste erimeelsus ei seisnud nende erinevas arusaamas sellest, mis kohasus on looduses, vaid milline kohasuse definitsioon võimaldab lahendada tsirkulaarsusprobleemi: primitivistlik tõlgendus taotles reduktiivset kohasuse definitsiooni ja kalduvustõlgendus ei taotlenud reduktiivset definitsiooni.

Keywords

philosophy

Citation