A methodology to earn excess returns in global debt and currency markets with a diversified portfolio of quantitative active investment models

Date

2007-06-05T06:45:14Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Doktoritöö uurimisobjektiks on finantsturgude alases kirjanduses laialdast kajastust leidnud küsimus, kas aktiivsete investeerimisotsuste abil on investoril võimalik oma varade tulusust võrreldes passiivse turutulususega suurendada. Selleks uuritakse töös aktiivse investeerimise võimalusi süvitsi ning töötatakse välja metoodika aktiivsete investeerimisotsustega finantsturgudel lisatulu teenimiseks. Doktoritöö teoreetilises osas jõutakse järeldusele, et aktiivsete investeerimisotsustega lisatulu teenimise võimalused on suurimad arenenud riikide võlakirja- ja valuutaturgudel, kuna nendel turgudel on suhteliselt suurem osakaal investoritel, kelle peamiseks eesmärgiks ei ole kasumi maksimeerimine. Lähtuvalt aktiivse investeerimise seadusest (Clarke 2002) ning eelnevate uurimuste kogemustest tehakse järeldus, et stabiilse lisatulu teenimiseks ei piisa mõnest üksikust investeerimisstrateegiast, vaid ühtseks portfelliks on vaja koondada võimalikult palju erinevaid investeerimismudeleid. Doktoritöö empiirilises osas hinnatakse erinevad kvantitatiivsed aktiivse investeerimise mudelid ning seejärel koostatakse nendest ühtne portfell. Erinevad hinnatavad mudelid kasutavad sisenditena nii finantsinstrumentide endi aegridasid kui eksogeenseid fundamentaal-majanduslikke tegureid. Analüüsimeetoditest kasutatakse tehnilist analüüsi, ARMA metodoloogiat, ökonomeetrilist analüüsi ja lihtsat sisendtegurite järjestamist. Väljatöötatud mudelid annavad signaale aktiivsete investeerimisotsustega lisatulu teenimiseks valuutakursiliikumistelt, intressimäära ajapreemialt, intressimäära taseme muutumistelt, intressikõvera kuju muutumistelt ning maadevahelise intressimäära vahe liikumistelt. Aktiivse investeerimise mudelite signaalide kasumlikkust testitakse 14aastasel perioodil 1993 – 2006. Tulemused näitavad, et väljatöötatud metoodika abil on võimalik arenenud riikide võlakirja- ja valuutaturgudel positiivset lisatulu teenida suhteliselt suure tõenäosusega: olenevalt erinevate mudelite ühtsesse portfelli koondamise viisist jäi väljatöötatud mudelite portfelli annualiseeritud Sharpei suhe vahemikku 2,09 – 2,41.

Description

Keywords

investment models, active investment strategies, bond- and currency markets, investeerimismudelid, aktiivne investeerimine, võlakirja- ja valuutaturud

Citation