Investigation of oxygen electrode materials for high-temperature solid oxide cells in natural conditions

Date

2022-07-06

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Üha karmistuvad energia tootmise normid ja soov puhtamate energiatootmistehnoloogiate järele, muudab järk-järgult atraktiivsemaks tahkeoksiidkütuseelemendid. Kahjuks pole nimetatud süsteemid kasutuses olevate tehnoloogiatega hinna poolest konkurentsivõimelised. Tahkeoksiidkütuseelement on väga kõrge töötemperatuuri (T > 600 °C) ja elektrilise efektiivsusega (60%) seade, mis muundab kütuses sisalduva keemilise energia elektrienergiaks. Kütusteks sobivad paljud keemilised ühendid, muuhulgas näiteks vesinik, alkoholid, süsivesinikud, jne, mille reageerimisel ei teki keskkonnale ega inimese tervisele kahjulikke heitgaase. Tahkeoksiidkütuseelemendid on juba kommertsiaalselt saadaval, kuid nende laiemat levikut pärsib kõrge tootmishind, mis on muuhulgas põhjustatud seadme komponentide ajalise stabiilsuse probleemidest. Kommertsiaalsetes süsteemides on peamiselt kasutuses keraamilised hapnikelektroodid. Selliste elektroodimaterjalide puuduseks on madal tolerantsus õhus sisalduva CO2 ja H2O suhtes, mis põhjustavad hapnikelektroodile sattudes materjalide degradeerumist, ning vähendavad süsteemide (elektro)keemilist aktiivsus. Hetkel puhastatakse kommertsiaalsetesse süsteemidesse juhitavad gaasid soovimatutest lisanditest, mis vähendab üleüldist efektiivsust ja suurendab süsteemide ülalpidamiskulusid. Üheks nimetatud materjalide parendamise võimaluseks on muuta nende keemilist koostist ja seeläbi tõsta vastupidavust CO2 ja H2O suhtes. Sellega väheneb vajadus keerulisemate õhu puhastamise süsteemide järele, alaneb tootmishind ning pikeneb seadmete eluiga. Antud doktoritöös sünteesiti ja valmistati hapnikelektroodid, mis on hetkel enim kasutatavad kommertsiaalsetes süsteemides kasutusel. Uuriti, millist mõju avaldavad nendele elektroodide aktiivsusele ja stabiilsusele CO2 ja H2O. Seejärel modifitseeriti esialgseid materjale, eesmärgiga suurendada stabiilsust CO2 ja H2O sisaldavates gaasikeskkondades. Modifitseeritud materjalide ajaline stabiilsus paranes võrreldes siiani kommertsiaalsetes süsteemides kasutuses olevate hapnikelektroodidega märgatavalt.
Gradually strictening energy production standards as well as the desire to adopt more efficient energy production technologies are increasing the attractiveness of clean energy conversion and storage systems, including the solid oxide fuel cells. Unfortunately, they have not yet been able to compete on price with existing technologies. A solid oxide fuel cell is a high temperature (T > 600 ° C) device that converts the chemical energy into electrical energy with very high efficiency. Very wide variety of chemical species can be used as a fuel, for example hydrogen, alcohols, hydrocarbons, etc. Furthermore, no environmentally harmful gases are generated during the fuel oxidation reaction. Solid oxide fuel cells are already commercially available, however, their widespread use is hampered by the high production costs, which is partly caused by the problems with the time stability of the device's components. Majority of the commercial systems implement ceramic oxygen electrodes, which have poor tolerance to CO2 and H2O found in the atmospheric air and, therefore, need air purifying systems, which remove unwanted gases. When CO2 and H2O from the air come into contact with the oxygen electrode, the material begins to degrade, i.e., its activity decreases. One way to increase the stability towards CO2 and H2O is to modify their chemical composition. Improved materials reduce the need for more sophisticated systems, hence increasing overall efficiency and reducing production costs. Current dissertation focused on the synthesis and characterization of commercially used oxygen electrodes to specify the effect of CO2 and H2O on the activity and stability of such materials. Thereafter, a series of modified materials with improved tolerance to CO2 and H2O were synthesized and characterized. The modified materials proved to be significantly more in time stable than the oxygen electrodes used in commercial systems.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

perovskites, electrodes, chemistry of electrode processes, electrochemistry

Citation