Eesti televaatajate kirjeldus sotsiaal-demograafiliste näitajate alusel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uuringu peamiseks eesmärgiks oli selgitada välja inimeste sotsiaal-demograafilise tausta seos televaatamise harjumustega muutuvas meediaruumis. Uuringu läbiviimiseks kasutas töö autor TNS Emori poolt järjepidevalt läbiviidava telemõõdiku-uuringu 2015. aasta aprillikuu andmeid. Selle uuringu paneeli ehk valimi moodustavad 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud. Uuringu läbiviimiseks koostas töö autor valimipõhise andmesiku, kus on vastavusse viidud indiviid ja tema vaatajakäitumine. Töö läbiviimiseks koondas töö autor peakomponentide analüüsiga vaadeldaval perioodil näidatud telesaated ja võrdles neid klasteranalüüsi käigus moodustunud vaatajarühmadega. Analüüsist järeldub, et ligi pooled Eesti elanikest vaatab telerit harva ja pigem ei oma kindlaid maitse-eelistusi. Nende vaatajate keskmine vanus on kõige madalam. Suuruselt teise televaatajate rühma moodustavad peavoolu meediatarbijad, kes vaatavad peavoolu saateid ja kujundavad Eesti üldist telemaastikku. Neile tasakaaluks on aga vaatajarühm, mida iseloomustab just peavoolu meediale selge vastandumine. Eesti televaatajaid enim diferentseerivad tegurid on rahvus ja vanus. Eestlaste ja mitte-eestlaste puhul on televaatamisharjumusi diferentseerivaks teguriks eelkõige vaadatavate telesaadete sisu. Eestlased ja mitte-eestlased eelistavad nii meelelahutuslikke kui ka infosaateid vaadata oma emakeeles. 55-aastaste ja vanemate televaatajate seas on noorematega võrreldes rohkem infosaadete vaatajaid, kuid üldiselt on Eesti televaatajate seas eelistatud eelkõige meelelahutussaated.

Description

Keywords

Citation