Noorte täiskasvanute tõlgendused alkoholi liigtarvitava vanemaga peres kasvamisest

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud uurimistöö eesmärk on välja selgitada alkoholi liigtarbiva vanemaga üleskasvanud noorte tõlgendused oma vanema alkoholi tarvitamise käitumise kohta, oma abivajaduse ja abi osutamise kohta. Uurimuse eesmärgist lähtudes püstitati järgmised uurimisküsimused: 1. Millisena tõlgendavad noored oma vanema alkoholi liigtarvitamisest tingitud käitumist? 2. Millised olid vanema alkoholi kuritarvitamise subjektiivsed tagajärjed lapsele? 3. Kuidas võiks nende meelest aidata lapsi-noori, kelle peres kuritarvitakse alkoholi? Uurimuses tuli välja, kuidas noored tõlgendasid oma vanemate alkoholi liigtarvitamist negatiivselt. Vanemate alkoholi tarbimine võis tuleneda mingist raskest olukorrast vanema elus. Rasked olukorrad vanema elus võisid noorte arvates olla vanema halvad lapsepõlve kogemused (vanema surm, liigne nõudlikkus, nende oma vanemate alkoholi liigtarbimine), rahalised probleemid, keeruline töö või raskused tööl. Noored nägid oma vanemate alkoholi liigtarvitamisest tulenevast käitumises erinevaid vägivalla avalduse vorme. Veel mainisid noored, kuidas alkoholi liigtarvitaval vanemal ei olnud aega neid kasvatada ega toetada. Uurimuses tuli veel välja ka noorte tõlgendusi vanemate liigtarvitamise mõjudest neile endile. Noored kogesid alkoholi kuritarvitamist, erinevaid vaimseid ja emotsionaalseid probleeme ning erinevaid negatiivseid tundeid. Kuid kindlasti peab mainima, et noored mainisid, kuidas nad on saanud mingil määral teatud probleemid ületatud ja on teel tervenemise poole. Uurimuses tuli välja ka erinevaid noorte vaatenurkasid abivajaduse ja selle toimetuleku kohta. Noored mainisid, kuidas enamuselt noored ei otsinud abi, kuid neile oli toeks teised pereliikmed või lähedased sõbrad. Noored tõid välja, kuidas alkoholisõltuvusest tulenevaid probleeme tuleks rohkem teadvustada nii koolides kui ka üle üldiselt ühiskonnas. Noored mainisid, et abistamiseks oleks vaja psühholooge kui ka teisi tugisüsteeme koolides. Uurimistöö tulemusel on näha, et teemat on vaja kindlasti edasi uurida ja süvendatumalt. Hetkeuuring on tehtud noortega, kes on juba vanemad ja oskavad analüüsida oma minevikku, kuid uurida tuleks ka just neid noori, kes elavad hetkel oma vanematega ja on võib-olla rohkem probleemiga seotud. Veel näen, noorte seisukohalt oleks vaja veel uurida neid aspekte, kuidas noort paremini suunata abi otsimisele. Kindlasti tuleks uurida rohkem ka kaassõltuvuse sümptomeid ja nende levikut alkoholi liigtarvitavate vanemate laste hulgas. Oluline oleks näha, kui levinud see sõltuvus on ja kui paljud noored sellega tegelikult seotud on. Näiteks võiks teha põlvkondadevahelist uurimistööd, et uurida ühte kindlat perekonda, kus on olnud alkoholiga probleeme ja kuidas teatud käitumine on kandunud ühelt pereliikmelt teisele.

Description

Keywords

Citation