Kujundava hindamise elementide kasutamisest teise ja kolmanda kooliastme matemaatikatundides

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöö eesmärgiks oli uurida, kuidas Eesti koolide II ja III kooliastme matemaatikatundides kasutatakse kujundava hindamise elemente: eelhindamine, eesmärgistamine, tagasiside andmine ning enese- ja kaaslase hindamine. Uuringus osales 105 matemaatikaõpetajat üle Eesti. Andmete kogumiseks kasutati Google Forms küsimustikku ning analüüsimiseks kirjeldavat statistikat ja rühmade võrdlust. Uuringu tulemused näitasid, et matemaatikatundides kasutavad õpetajad kujundava hindamise elementidest rohkem eesmärgistamist ja tagasiside andmist ning vähem eelhindamist. Eesmärgistamise juures tegelesid õpetajad eelkõige ainealase terminoloogia selgitamisega ning enim tagasisidestati õpilastele nende kordaminekuid. Uuringu tulemustest saab järeldada, et kujundava hindamise elemente ei kasutata matemaatika õpetamise protsessis veel süsteemselt ja koostoimes.

Description

Keywords

magistritöö, kujundav hindamine, eelhindamine, eesmärgistamine, tagasisidestamine, enesehindamine, kaaslase hindamine

Citation