Situatsioonide taksonoomia põhilised dimensioonid Eestis, DIAMOND struktuuri paikapidavus ja seosed Suure Viisiku tulemustega Tartu Ülikooli üliõpilaste valimil

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev uurimustöö võtab aluseks Rauthmann’i jt (2014) poolt leitud situatsioonide DIAMOND mudeli ning püüab välja selgitada, kas kõnealune kaheksafaktoriline situatsioonide taksonoomia esineb ka Tartu Ülikooli (TÜ) üliõpilaste valimil (n = 293). Samuti uuritakse, kas ja mil viisil on situatsioonide dimensioonid seotud Suure Viisiku (Goldberg, 1990) isiksuse seadumustega. Situatsioonide uurimiseks kasutatakse situatsioonimõõdikut The Riverside Situational Q-Sort (RSQ) 4.1 ja isiksuse uurimiseks isiksusemõõdikut Big Five Inventory-2 (BFI-2; Soto & John, 2017). Tulemused näitasid, et situatsioonide kirjeldamiseks TÜ üliõpilaste valimil oli kõige otstarbekam kasutada kuut faktorit, mis vaid osaliselt kattusid DIAMOND mudeli kaheksa faktoriga. Leitud faktoritel oli olulisi seoseid Suure Viisiku dimensioonidega, nt Neurootilisus korreleerus positiivselt “Negatiivsuse” (r = .16, p = .005), Meelekindlus “Abistamise” dimensiooniga (r = .19, p = .001).

Description

Keywords

isiksus, situatsioonid, käitumine, Suur Viisik, dimensioonid, taksonoomia, personality, situations, behaviour, The Big Five, dimensions, taxonomy

Citation