Sünteetiliste hõbeda nanoosakeste mõju integronide sisaldusele Nõo eksperimentaalse pinnasfiltersüsteemi vertikaalfiltris

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Nanoosakeste mitmekülgsed kasutusvõimalused erinevates tööstusharudes tingivad nende suurema tootmise ja seeläbi jõuab neid aastast aastasse järjest rohkem keskkonda, kus nende käitumist on vähe uuritud. Nanoosakeste bakteritsiidsed omadused võivad mõjutada looduslikku mikroobikooslust ja aidata kaasa ARGide levikule keskkonnas. ARGide levikus on olulise tähtsusega mobiilsed geneetilised elemendid integronid, mida peetakse antropogeense mõju indikaatoriteks. Jälgides integronide sisalduse muutust reovees nanoosakeste juuresolekul, saab hinnata reoveepuhastussüsteemi, näiteks tehismärgala või pinnasfiltersüsteemi, puhastusefektiivsust ja nanoosakeste mõju ARGide levikupotentsiaalile mikroobikoosluses. Käesolevas töös määrati integronide integraasi geenide intI1, intI2 ja intI3 sisaldus Nõo eksperimentaalse pinnasfiltersüsteemi vertikaalfiltrite sissevoolus, väljavoolus ja filtermaterjalis kasutades kvantitatiivset polümeraasi ahelreaktsiooni. Antud geenid on heaks indikaatoriks hindamaks antibiootikumresistentsuse levikut keskkonnas. Töö eesmärgiks oli uurida sünteetiliste hõbeda nanoosakeste mõju intI1, intI2 ja intI3 geenide absoluutarvukusele ja osakaalule pinnasfiltersüsteemi bakterikoosluses. Tulemustes võrreldi omavahel enne nanoosakeste lisamist 01.09.2014 võetud vee- ja filtermaterjali proove ja pärast nanoosakeste lisamist 06.10.2014 võetud vee- ja filtermaterjali proove. Antud töö katsete põhjal jõuti järeldustele, et Nõo reovees leidus absoluutarvukuselt kõige enam intI1, millele järgnes intI2 ja kõige vähem määrati intI3 geene. Sama jaotus esines nii vertikaalfiltrite väljavoolude kui filtermaterjali proovides. Nõo eksperimentaalne pinnasfiltersüsteem vähendas integronide absoluutarvukust reovees, kuid mitte nende osakaalu bakterikoosluses. Samuti leiti, et sünteetiliste hõbeda nanoosakeste lisamine kontsentratsioonis 0,1 mg-Ag/l, mis on lähedane prognoositavale nanoosakeste kontsentratsioonile reovees, ei avaldanud olulist mõju integronide sisaldusele vertikaalfiltrite väljavoolus ega filtermaterjalis. ARe levikumehhanismide tundma õppimine on oluline antibiootikumresistentsete bakterite leviku piiramiseks. Nanoosakeste mõju bakterikooslusele on vähe uuritud, kuid arvestades, et nanoosakesed võivad soodustada ARGide levikut, on edasine uurimistöö vajalik. Käesolevas töös uuriti madalate nanoosakeste kontsentratsioonide mõju eksperimentaalse reoveepuhastussüsteemi mikroobikooslusele. Edaspidi võiks uurida eri tüüpi nanoosakeste koosmõju tehimärgala mikroobikoosluse liigilisele koosseisule ja ARGide esinemisele.

Description

Keywords

Citation