Õppe- ja karjäärinõustamise programmi vahehindamine

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Uuring käsitleb ühe Elukestva õppe strateegiat elluviiva programmi - Õppe- ja karjäärinõustamise programmi (ÕKP) asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust ja mõjusust. Mõju hindamiseks viidi läbi sihtgruppide küsitlus, mille raames uuriti lisaks nende rahulolule õppenõustamis- ja karjääriteenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga ka hinnangut ÕKP jätkusuutlikkusele. Kogutud andmetele tuginedes on esitatud ettepanekud võimalike mudelite kohta teenuste edaspidiseks pakkumiseks ja rahastamiseks ning poliitikasoovitused. Uuring näitas, et üldjuhul on ÕKP asjakohane - programmis kavandatud tegevused vajalikud, süsteem paindlik ja enamasti hästi rakendunud. Tulemuslikkuse osas liigutakse seatud sihtide suunas, tagasihoidlikum on karjääriteenustega seotud eesmärkide saavutamine. Tugiteenuste kättesaadavuse osas on väga erinevaid kogemusi, esilekerkinud kitsaskohad puudutasid erivajadustega ja mitte-eestikeelsete noorte ligipääsu, probleeme ilmnes ka erinevate osapoolte omavahelises koostöös ja II tasandi tugiteenuste mahus ning kvaliteedis.

Description

Keywords

õppenõustamine, karjäärinõustamine, haridustugiteenused

Citation

Collections