Esmase psühhoosiepisoodiga patsientide kognitiivne sooritus ajalises dünaamikas

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Skisofreenia kui pikaajalise kuluga haiguse varajases faasis, s.o esmase episoodi puhul on sageli täiendavalt positiivsetele ja/või negatiivsetele sümptomitele täheldatud kognitiivset düsfunktsiooni, mille erisugune avaldumine on olnud jätkuvalt uuringute teemaks, kuna praktiline kliiniline vajadus selle järgi on suur. Käesoleva uuringu eesmärgiks oli esmakordselt Eestis hinnata esmase psühhoosiepisoodiga (EP) kui skisofreenia varajases haigusfaasis olevate patsientide (n=83) kognitiivset sooritust CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery) testipatareiga ajalises dünaamikas kahel korral: esimest korda uuringu algetapil patsientide psüühilise seisundi stabiliseerumisel ja kordustestimisel, orienteeruvalt kuue kuu möödudes. Lisaks uuriti demograafiliste, kliiniliste karakteristikute mõju kognitiivse soorituse muutusele ning veel võrreldi patsientide objektiivselt mõõdetud kognitiivse soorituse seost subjektiivselt hinnatud üldise heaolu, sealhulgas vaimse suutlikkusega eestindatud küsimustiku SWN-K-E (Subjective Well-Being Under Neuroleptics Scale short form) abil. Uuringu kontrollgrupi moodustasid 57 tervet uuritavat, kellelt samuti koguti demograafilised andmed ning nad läbisid CANTAB testipatarei ühekordselt. Uuringu tulemuste põhjal ilmnes statistiliselt oluliselt madalam sooritus EP patsientidel kõigi mõõdetud kognitiivse soorituse valdkondade (mälu, täidesaatvad võimed, infotöötluskiirus, tähelepanuvõime) osas võrreldes kontrollgruppi kuuluvate uuritavate sooritusega ning vastavad efekti suuruste indeksid jäid vahemikku -0.67 kuni -1.52. Veel leiti, et ei demograafilised ega kliinilised karakteristikud ei mõjuta statistiliselt olulisel määral EP patsientide kognitiivset düsfunktsiooni ajalises dünaamikas. Objektiivselt mõõdetud kognitiivne sooritus ja subjektiivne hinnang üldisele heaolule, sealhulgas vaimsele suutlikkusele antud valimi puhul ei ühtinud.

Description

Keywords

Citation