Social media in education: contextualizing teaching with social media in high school

Date

2022-04-05

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Sotsiaalmeediast on saanud võimas internetivõrgustike loomise, suhtlemise ja teabe levitamise vahend. Need lubavused (sh kasutusmugavus) teevad võimalikuks sotsiaalmeedia rakendamise erinevates kontekstides – asjaolu, mis äratab erinevates valdkondades üha suuremat huvi. Huvi sotsiaalmeedia kasutamise vastu õppetöös on küll kasvav, kuid selle kasutamise efekt on uuringute lõikes ebaselge ega kajasta sotsiaalmeedia tunnustatud lubavusi Näiteks on sotsiaalmeedia kasutamine õppetöös potentsiaalselt õpilasekeskne ja konstruktivistlik, ent see potentsiaal ei ole praktikas veel selgelt realiseerunud. Siinse doktoritöö eesmärk on ühelt poolt aidata õpetajatel mõista ja hinnata sotsiaalmeedia regulaarse kasutamise vajadust, et saavutada kontroll selle kasutamise üle ja tajuda ka selle pedagoogiliselt väärtuslikke lubavusi. Teisalt võimaldab doktoritöö õpetajatel nende vahendite kasutust enda jaoks sõnastada, kontekstualiseerides need lubavused oma õpetamistegevustes. Doktoritöö seisukoht on, et tehnoloogia tõhusaks kasutamiseks tuleb õpetajatel liikuda operatsiooniliselt kasutuselt sisulisele kasutusele, mis tähendab sotsiaalmeedias õpetamisvõimaluste nägemist. Doktoritöö raames intervjueerisime keskkooliõpetajaid. Ühelt poolt selleks, et koguda nende mõtteid, arusaamu ja probleeme sotsiaalmeediaga õpetamisel, teisalt soovisime lasta õpetajatel näidata, kuidas nad sotsiaalmeediaga õpetavad ja õppevara ette valmistavad. Leidsime, et pedagoogilisi lubavusi kirjeldatakse läbi avatuse määra, mis tähendab, et erinevalt operatsioonilisest kasutusest ei saa sisulist kasutust eelnevalt kindlaks määrata, vaid see ilmneb õpetaja ja sotsiaalmeedia vahelises suhtes. Järelikult on väga vajalik viia uuenduslikul viisil kokku operatsioonilised oskused ja kogemused, mis pärinevad sellistest regulaarsetest suhetest. Mõistete operatsioonilised lubavused (ingl operational affordances) ja sisulised lubavused (ingl contextual affordances) kasutuselevõtt on seega samm tehnoloogia tõhusa kasutamise nüansside mõistmise suunas. Samuti näitab meie välja pakutud raamistik praktiliselt, kuidas neid mõisteid operatsionaliseerida.
Social media (SM) has become a powerful tool for online networking, communication, socializing, and information dissemination. These affordances (including ease of use) give SM usage leverage in different contexts, thus attracting growing interest in diverse disciplines. While interest in the educational use of SM is growing, the outcomes and benefits are unclear across studies and do not reflect its acclaimed affordances. For example, SM use in the classroom is potentially student-centered and constructivist-driven; however, such potential has not yet clearly materialized in practice. On the one hand, this doctoral research seeks to help teachers understand and appreciate the need for regular relationships with SM tools to both gain control of its operations and perceive its pedagogical affordances. On the other hand, the research aims at enabling teachers to articulate the use of SM by contextualizing its affordances in their teaching activities. For teachers to effectively use technology, the present work states that it is important to move from operational use to contextual use, which means seeing teaching options through the lens of SM. We conducted interviews with high school teachers: firstly, to collect their thoughts, insights and problems regarding teaching with SM, and secondly, to let teachers demonstrate how they prepare and teach with SM. We found that pedagogical affordances are characterized by a degree of openness, which means that, unlike operational use, contextual use cannot be determined beforehand but emerges in a regular relationship between the teacher and SM. Consequently, it is imperative to innovatively combine operational skills with the experience that comes from such regular relationships. So, our introduction of the terms operational and contextual affordances is a step towards understanding the nuances in effectively using technology. Also, our proposed framework practically demonstrates how to operationalize these concepts

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

social media, media consumption, secondary education, teaching methods, educational technology, e-learning, Estonia

Citation