7.-9. klassi õpilaste sotsiaalse pädevuse hindamiseks väljatöötatud mõõtevahendite parandamine ja täiendamine

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Seminaritöö peamiseks eesmärgiks oli projekti „Üldpädevused ja nende hindamine“ raames välja töötatud sotsiaalse pädevuse hindamise mõõtevahendite parandamine, täiendamine, pilootimine ja paranduste analüüs. Lisaks uuriti ka poiste ja tüdrukute enesekohaste hinnangute erinevusi empaatilisuses, prosotsiaalses käitumises ning emotsioonide äratundmises ja õpilaste enesekohaste hinnangute seoseid õpetajate ning lapsevanemate hinnangutega õpilase käitumise kohta. Pilootuuring viidi läbi kahes Tallinna kooli seitsmendas klassis. Uuringus osales 44 13-15 aastast põhikooliõpilast – 12 poissi: (M=13.8, SD=0.60) ja 32 tüdrukut: (M=13.5, SD=0.48). Pilootuuringu tulemustest selgus, et kolmest parandatud mõõtevahendist sobib modifitseeritud sotsiaalsete oskuste küsimustik 13-15 aasta vanuste põhikooli õpilaste sotsiaalsete oskuste hindamiseks; emotsioonide äratundmise ülesanded on õpilaste hindamiseks rakendatavad teatud mööndustega. Kolmas töös testitud mõõtevahend – videoülesanded – vajab adekvaatse hindamise tagamiseks jätkuvat modifitseerimist. Lisaks selgus, et tüdrukud hindasid oma käitumist keskmiselt prosotsiaalsemaks ja empaatilisemaks kui poisid, samas kui emotsioonide äratundmisvõimes poisid ja tüdrukud omavahel oluliselt ei erinenud. Nii õpetaja kui lapsevanema hinnangud õpilase käitumisele olid positiivselt seotud õpilase enda hinnanguga oma prosotsiaalsele käitumisele.

Description

Keywords

Citation